THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

23 กุมภาพันธ์ 2564 : 17:23 น.

โฆษกศบค.แจงวัคซีนโควิดที่จะมาถึงไทยพรุ่งนี้ 2 แสนโดสที่ประชุมศบค.เห็นชอบให้กระจายไป 13 จังหวัดฉีดให้คน 4 กลุ่ม บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย,ผู้ที่มีโรคประจำตัว,ประชาชนทั่วไปและแรงงาน

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) เปิดเผยว่า วัคซีนโควิด-19 จำนวน 200,000 โดสแรกจะมาถึงประเทศไทยในวันที่ 24 ก.พ.โดยที่ประชุมศบค.เห็นชอบกระจายวัคซีนไป 13 จังหวัดคือ จังหวัดที่ 1-9 ประกอบด้วยจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่

1. สมุทรสาคร จำนวน 70,000 โดส

บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 8,000 โดส

เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 6,000 โดส

ผู้ที่มีโรคประจำตัว 46,000 โดส

ประชาชนทั่วไปและแรงงาน 10,000 โดส

2. กรุงเทพมหานคร (ฝั่งตะวันตก) 66,000 โดส

บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 12,400 โดส

เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 1,600 โดส

ผู้ที่มีโรคประจำตัว 47,000 โดส

ประชาชนทั่วไปและแรงงาน 5,000 โดส

3. ปทุมธานี 8,000 โดส

บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 3,000 โดส

เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 2,000 โดส

ผู้ที่มีโรคประจำตัว 2,000 โดส

ประชาชนทั่วไปและแรงงาน 1,000 โดส

4. นนทบุรี 6,000 โดส

บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 2,000 โดส

เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 1,000 โดส

ผู้ที่มีโรคประจำตัว 2,000 โดส

ประชาชนทั่วไปและแรงงาน 1,000 โดส

5. สมุทรปราการ 6,000 โดส

บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 2,000 โดส

เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 1,000 โดส

ผู้ที่มีโรคประจำตัว 2,000 โดส

ประชาชนทั่วไปและแรงงาน 1,000 โดส

6.ตาก (อ.แม่สอด) 5,000 โดส

บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 3,000 โดส

เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 2,000 โดส

7. นครปฐม 3,500 โดส

บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 2,500 โดส

เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 1,000 โดส

8. สมุทรสงคราม 2,000 โดส

บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 1,500 โดส

เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 500 โดส

9. ราชบุรี 2,500 โดส

บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 2,000 โดส

เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 500 โดส

ส่วนจังหวัดที่ 10 - 13 เป็นพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม โดยมอบให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาจัดสรรจำนวนวัคซีนให้แต่ละกลุ่มเป้าหมายตามสถานการณ์และบริบทของพื้นที่ ได้แก่

10. ชลบุรี 4,700 โดส

11. ภูเก็ต 4,000 โดส

12. อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 2,500 โดส

13. เชียงใหม่ 3,500 โดส

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า การฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมาย เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ห่างกัน 2-3 สัปดาห์ สำหรับ วัคซีนที่เหลืออีก 16,300 โดส สำรองสำหรับควบคุมการแพร่ระบาดและฉีดให้บุคลากรในโรงพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยโควิด 19

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ