THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

24 มีนาคม 2564 : 19:33 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรีตามประกาศ ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2563 แล้วนั้น

บัดนี้ ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 11 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายเกษม จันทร์แก้ว เป็น องคมนตรี

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ แก่ นายเกษม จันทร์แก้ว ด้วย

ประวัติ 

นายเกษม จันทร์แก้ว อายุ 63 ปี เป็นนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาวไทย ซึ่งเคยเป็นอธิบดีกรมป่าไม้ และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในรัฐบาล “พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” รวมถึงหัวหน้าภาควิชา คณบดี และอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกิดเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2481 ที่ตำบลศรีสัชชนาลัย อำเภอศรีสัชชนาลัย จังหวัดสุโขทัย บิดาชื่อ นายนาค จันทร์แก้ว และ มารดาชื่อ นางบุญมา จันทร์แก้ว 

การศึกษา   

-จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนประชาบาลวัดตลิ่งชันใน พ.ศ. 2490

-จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยารามใน พ.ศ. 2498จบชั้นเตรียมอุดมศึกษาจากโรงเรียนทวีธาภิเศกใน พ.ศ. 2500

-ปริญญาตรีวนศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน พ.ศ. 2506

-ปริญญาโทสาขา Watershed Management จากมหาวิทยาลัยโคโลราโดเมื่อ พ.ศ. 2508

-ปริญญาเอกในสาขา Forest Hydrology จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันใน พ.ศ. 2518

การทำงาน

เป็นอาจารย์ที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2509 จนเกษียณอายุราชการ

-เป็นผู้อำนวยการโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

-คณบดีวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-อาจารย์พิเศษทั้งในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และภายนอก

-ผู้ทรงคุณวุฒิหลายมหาวิทยาลัย

-นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

ผลงานส่วนใหญ่เป็นด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ คือ งานวิจัยการจัดการลุ่มน้ำและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนอก จากนี้ ยังได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การเกษตรดีเด่นสองสมัย (พ.ศ. 2536 และ พ.ศ. 2539) จากสมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทย

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ