THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

31 มีนาคม 2564 : 20:42 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย และชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก ว่าที่พันตรีหญิง ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก แก่ ว่าที่พันตรีหญิง ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ