THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

16 เมษายน 2564 : 12:49 น.

ปลัดกระทรวงมหาดไทยทำหนังสือถีงผู้บริหารทุกกรมในสังกัดให้พิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการทำทำงานอยู่กับบ้านอย่างน้อย 14 หรือจนกว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลาย

เมื่อว้นที่ 16 เมษายน นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ( ศบค.มท.) มีหนังสือเรื่อง การดำเนินมาตรการฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากพบว่าปัจจุบันมีข้าราชการจำนวนหนึ่งติดเชื้อโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหน่วยงาน 

จึงขอให้กรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย พิจารณาการอนุญาตให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) โดยกำหนดแนวทางการดำเนินการตามความเหมาะสมกับโครงสร้างและบริบทของแต่ละส่วนราชการ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วันหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย รวมทั้งสามารถทยอยเดินทางกลับต่างจังหวัดเพื่อมิให้เกิดความคับคั่งในขณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว โดยให้ยึดถือแนวปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ