THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

23 พฤษภาคม 2564 : 17:32 น.

รมช.เกษตรฯเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 58 ปี ย้ำให้มุ่งเน้นดูแลรักษาปรับปรุงบำรุงฟื้นฟูดินเพื่อให้ทรัพยากรดินและที่ดินสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 58 ปี ณ กรมพัฒนาที่ดิน ว่า จากนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีความมุ่งเน้นในการดูแลรักษาปรับปรุง บำรุง ฟื้นฟูดิน เพื่อให้ทรัพยากรดินและที่ดินสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน โดยวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่ทำการเกษตร สำรวจและจำแนกดิน กำหนดบริเวณการใช้ที่ดิน ผลิตแผนที่และทำสำมะโนที่ดิน ทั้งให้ความรู้วิชาการ ผ่านการสาธิต และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ที่เน้นการทำเกษตรสมัยใหม่ การพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ การเกษตรผสมผสาน เพื่อให้สามารถผลิตอาหารได้หลากหลายมีคุณค่าทางโภชนาการ มีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างเพียงพอ

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทั้งการระบาดของเชื้อโคคิด– 19 ล้วนส่งผลกระทบต่อการผลิตอาหารและการเข้าถึงอาหารของประชากรโลก ดังนั้นในโอกาสครบรอบปีที่ 58 ของกรมพัฒนาที่ดิน จึงมุ่งมั่นต่อการสร้างกระบวนการ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรดิน เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพดินที่เสื่อมโทรม ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ และเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรให้เกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยกระบวนความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนจึงจะประสบความสำเร็จ ทั้งจากภาครัฐ ประชาชน เกษตรกร และภาคส่วนอื่นๆโดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานให้เหมาะสม เพื่อสร้างวิถีการทำงานแบบ New Normal และเป็นการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ระบบราชการ 4.0

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดินยังเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินซึ่งมีส่วนช่วยเสริมสร้างอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่ ด้วยการสนับสนุนปัจจัยการผลิตวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน  และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพด้านการพัฒนาที่ดิน ผ่าน ผลิตภัณฑ์ พด. ชนิดต่างๆ พร้อมทั้งสร้างและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็ง พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาและประยุกต์ใช้ Big Data & AI กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่และเกษตรกร สำหรับนำไปใช้วางแผนการใช้ที่ดินให้เหมาะสมสำหรับการปลูกพืช การดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ ตลอดจนใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิเช่น โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้านน.ส.เบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า การจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ 58 ปีในปีนี้  กรมพัฒนาที่ดินได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดงานให้เข้ากับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 โดยใช้แนวทางเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อลดปัญหาการแออัดของคนที่จะเข้ามาร่วมงาน 

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ