THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

07 กรกฎาคม 2564 : 19:40 น.

กรมพัฒนาชุมชนประกาศผลการประกวด"ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" รอบรองชนะเลิศ 50 ผืนสุดท้าย เพื่อหาแชมป์ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระกรุณาธิคุณพระราชทานแบบลายผ้าแก่ช่างทอผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เพื่อสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน และพระราชทานพระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ และพระราชทานพระอนุญาตให้กรมการพัฒนาชุมชนและสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัดประกวดลายผ้าพระราชทาน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการแจ้งทุกจังหวัดทำการประชาสัมพันธ์และทำพิธีมอบลายผ้าพระราชทานฯ แก่กลุ่มทอผ้าในจังหวัด ได้นำไปเป็นต้นแบบและสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ตามวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นแต่ละชุมชน ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพผ้าไทย ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาต่อยอด สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน เป็นวงจรเศรษฐกิจเชิงมหาภาค อีกทั้งเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทย

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการพิจารณาตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดผ้าลายพระราชทานระดับภาค จำนวน 309 ผืน ในรอบรองชนะเลิศ ในวันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา จากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย จนได้ผ้าที่โดดเด่น จำนวน 50 ผืน ประกอบด้วย 1.ผ้ามัดหมี่ 2 ตะกอ จำนวน 5 ผืน 2.ผ้ามัดหมี่ 3 ตะกอขึ้นไป จำนวน 5 ผืน 3.ผ้าขิด จำนวน 6 ผืน 4.ผ้ายกดอก จำนวน 1 ผืน 5.ผ้ายกใหญ่ จำนวน 4 ผืน 6.ผ้ายกเล็ก จำนวน 4 ผืน 7.ผ้าจกทั้งผืน จำนวน 6 ผืน 8.ผ้าแพรวา จำนวน 3 ผืน 9.ผ้าเทคนิคผสม จำนวน 4 ผืน 10.ผ้าบาติก-ผ้ามัดย้อม จำนวน 7 ผืน และ 11.ผ้าเทคนิคสร้างสรรค์ จำนวน 5 ผืน ซึ่งผ้าที่ได้ผ่านการคัดเลือก ล้วนแล้วแต่เป็นผ้าที่มีเทคนิค แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ประจำถิ่นที่มีความสวยงาม และประณีต จึงขอแจ้งผลการคัดเลือกผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เพื่อเข้าสู่การประกวดในระดับประเทศ ต่อไป โดยสามารถดูผลการคัดเลือกได้ที่เว็ปไซต์ https://cutt.ly/qmnaE1F หรือผ่านช่องทาง Qr-Code 

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ขอน้อมนำพระดำริของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการเพิ่มคุณค่า และมูลค่ายกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ให้สามารถก้าวสู่ระดับสากล เพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน ด้วยการประกวดลายผ้าพระราชทาน "ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" ครั้งนี้ เป็นการเผยแพร่พระอัจริยภาพของพระองค์ ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย สิ่งทอ และการอนุรักษ์ผ้าไทยให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ โดยทรงพระกรุณาแนะแนวทางการพัฒนา ยกระดับ เพิ่มศักยภาพให้กลุ่มหัตถกรรมทั้งหลายได้ใส่ความประณีต ฝีมือสร้างสรรค์ จนเกิดผลงานกว่า 3,215 ผืน จากทุกภูมิภาค ซึ่งคัดเลือกเหลือ 50 ผืน เข้าสู่การประกวดในระดับประเทศ จึงขอให้ช่างฝีมือ ศิลปิน ผู้ผ่านการคัดเลือก ได้เตรียมความพร้อมและติดตามความเคลื่อนไหว ตามวัน เวลา สถานที่ ที่กรมการพัฒนาชุมชน จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ