THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

12 กรกฎาคม 2564 : 17:43 น.

โฆษกตร. เผย ตั้งด่านล็อกดาวน์คืนแรก 147 จุด เน้นประชาสัมพันธ์ให้ปชช. ทราบข้อมูลหากฝ่าฝืนทำผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีวิทยุสั่งการ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 สั่งการและกำชับการปฏิบัติไปยังทุกหน่วยงานในสังกัด ให้ปฏิบัติตามประกาศข้อกำหนดตามความมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ในการควบคุม ระงับ ยับยั้ง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเฉพาะในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยให้ประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ฝ่ายปกครอง เพื่อตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตรวจตราห้ามมิให้บุคคลออกนอกเคหสถานในห้วงระหว่างเวลา 21.00-04.00 น.

ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้สรุปภาพรวมผลการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ในพื้นที่จังหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 10 จังหวัด ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ดังนี้

1.กรุงเทพมหานคร ตั้งจุดตรวจ จำนวน 88 จุด 2.สมุทรปราการ ตั้งจุดตรวจ จำนวน 4 จุด 3.นนทบุรี ตั้งจุดตรวจ จำนวน 2 จุด 4.ปทุมธานี ตั้งจุดตรวจ จำนวน 4 จุด 5.นครปฐม ตั้งจุดตรวจ จำนวน 5 จุด 6.สมุทรสาคร ตั้งจุดตรวจ จำนวน 5 จุด 7.สงขลา ตั้งจุดตรวจ จำนวน 9 จุด 8.ยะลา ตั้งจุดตรวจ จำนวน 12 จุด 9.ปัตตานี ตั้งจุดตรวจ จำนวน 11 จุด 10.นราธิวาส ตั้งจุดตรวจ จำนวน 7 จุด รวมตั้งจุดตรวจ จำนวน 147 จุด

อย่างไรก็ตาม ในห้วงเวลาการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ที่ผ่านมา มีผู้บังคับบัญชาระดับผู้บัญชาการ และผู้บังคับการออกตรวจเยี่ยมพร้อมกับมอบอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมกับเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามประกาศฯ โดยเคร่งครัด ในเบื้องต้นให้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงข้อหา และโทษที่จะได้รับหากมีการฝ่าฝืนประกาศฯ ดังกล่าว

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ผู้บังคับบัญชาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใยผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ปฏิบัติทุกนาย ขอให้ปฏิบัติตนตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมไปถึงการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินงานด้วยความสุภาพ มีระเบียบวินัย โดยเฉพาะให้เร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องไปยังพี่น้องประชาชนถึงเรื่องของข้อกำหนดต่างๆ และเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการกระทำความผิดตามประกาศฯ สามารถแจ้งเบาะแสมายังสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หมายเลข 191 และ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ