THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

13 กรกฎาคม 2564 : 15:09 น.

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สรุปภาพรวมผลปฏิบัติเคอร์ฟิวคืนที่ 2 ยังมีผู้ฝ่าฝืนในจังหวัดต่างๆ รวมทั้งสิ้น 299 ราย

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564  พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีวิทยุสั่งการ ลงวันที่ 10 ก.ค.2564 สั่งการและกำชับการปฏิบัติไปยังทุกหน่วยงานในสังกัด ให้ปฏิบัติตามประกาศข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 10 ก.ค.64 ในการควบคุม ระงับ ยับยั้ง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) โดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยให้ประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ฝ่ายปกครอง เพื่อตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตรวจตราห้ามมิให้บุคคลออกนอกเคหสถานในห้วงระหว่างเวลา 21.00-04.00 น. นั้น

สำนักงานตำรวจแห่งชาติสรุปภาพรวมผลการปฏิบัติการตั้งจุตตรวจประจำวันที่ 13 ก.ค.2564 ดังนี้

1. พื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล ฐานความผิดออกนอกเคหสถาน จำนวน 57 ราย

2. พื้นที่ตำรวจภูธรภาค 1 ฐานความผิดออกนอกเคหสถาน จำนวน 187 ราย 

3. พื้นที่ตำรวจภูธรภาค 7 ฐานความผิดออกนอกเคหสถาน จำนวน 7 ราย

4. พื้นที่ตำรวจภูธรภาค 9 ฐานความผิดออกนอกเคหสถาน จำนวน 48 ราย

รวมทั้งสิ้น จำนวน 299 ราย

ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังได้กำชับเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายยึดการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด หากพื้นที่ใดมีการปล่อยปละละเลย ก็จะพิจารณาความบกพร่องทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดต่อไป นอกจากนี้หากพบเบาะแสการกระทำความผิด สามารถแจ้งมายังสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติหมายเลข 191 และ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ