THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

04 สิงหาคม 2564 : 19:45 น.

กสศ.เปิดโครงการศูนย์ประสานช่วยเหลือเด็กในภาวะวิกฤต นำร่องพื้นที่วิกฤตในกทม.ส่งอาสาสมัครเสริมทัพเครือข่ายประชาชนดูแลเด็กกลุ่มเปราะบางพร้อมเฝ้าระวังไม่ให้หลุดออกนอกระบบ

ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ. เปิดเผยว่า สถานการณ์ขณะนี้ พบว่ามีเด็กได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 จำนวนมาก จำนวนเด็กติดเชื้อรายวันมากกว่า 2,000 คน เฉพาะพื้นที่กทม.เฉลี่ยวันละ 500 คน ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวยากจน ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะในชุมชนแออัด ทำให้ประสบปัญหาขาดโอกาสเข้าถึงการรักษาและการช่วยเหลือที่เหมาะสมได้ทันสถานการณ์ ซึ่งปัจจุบันยังมีเด็กส่วนหนึ่งที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวตกค้างในชุมชน หรือได้รับการกระทบกระเทือนทางจิตใจจากการสูญเสียคนในครอบครัว

ดร.ไกรยส กล่าวว่า กสศ.ได้มีโครงการศูนย์ประสานช่วยเหลือเด็กในภาวะวิกฤตขึ้นเพื่อประสานช่วยเหลือให้ผู้ป่วยเด็กกลุ่มเปราะบางในชุมชนที่ยังเข้าไม่ถึงการดูแล เด็กกำพร้าพ่อแม่เสียชีวิต เน้นทำงานพื้นที่วิกฤต กรุงเทพมหานคร ซึ่งในระยะเร่งด่วน กสศ.สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอยสำหรับเด็กป่วยโควิดเกียกกาย กรุงเทพมหานคร และสนับสนุนกลไกอาสาสมัครคุณภาพ เข้าไปเสริมการทำงานให้แก่ภาคประชาชน ชุมชนในการดูแลผู้ป่วยเด็กและครอบครัวด้วยตัวเอง รวมถึงเป็นกำลังเสริมให้แก่หน่วยงานหลักต่างๆ เช่น สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี อาสาสมัครจุดบริการคัดกรองเชิงรุกสปสช. อาสาสมัครคุณครูทั้งในระบบและนอกระบบในชุมชนต่าง ๆ อาสาสมัครขนส่งผู้ป่วยเด็กและครอบครัว การส่งชุดยา เครื่องมือติดตามอาการหรืออุปกรณ์ช่วยชีวิต ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนตลอด 24 ชม. อาสาสมัครกสศ.จะได้รับการอบรมระยะสั้น เพื่อให้สามารถคัดกรอง ให้คำแนะนำ และติดตามเคสผู้ป่วยเด็ก เป็นหนึ่งในสะพานเชื่อมระหว่างระบบสาธารณสุขกับผู้ป่วยเด็กและครอบครัวยากจนด้อยโอกาส

นอกจากนี้ กสศ.ยังจัดให้มีโปรแกรมฟื้นฟูและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กกลุ่มวิกฤต รายบุคคล ทั้งกลุ่มกำพร้า พ่อแม่เสียชีวิต หรือครอบครัวได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเพื่อป้องกันไม่ให้หลุดออกนอกระบบการศึกษา สำหรับเครือข่ายชุมชน และคุณครูในพื้นที่ ที่พบเด็กกลุ่มเปราะบางได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคของโควิด-19 หรือสนใจร่วมเป็นอาสาสมัคร สามารถประสานมาที่ ศูนย์ช่วยเหลือเด็กในภาวะวิกฤต กสศ. ที่เบอร์ 02 0795475 ต่อ 0 หรือที่หมายเลข 083-6100997 และ 083-4089306 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ นอกจากนี้ประชาชน หรือองค์กรภาคเอกชนที่สนใจร่วมบริจาคสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครและช่วยเหลือเด็กกลุ่มเปราะบาง โดยไม่หักค่าบริหารจัดการ และยังสามารถนำไปหักลดหล่อนภาษีได้ สองเท่าที่ เว็บไซต์ https://donate.eef.or.th/main-donate หรือหากบริจาคทางบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่ 172-0-30021-6 ชื่อบัญชี กสศ.มาตรา 6(6) - เงินบริจาค ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สามารถส่งสลิปยืนยันการบริจาคที่อีเมล์ donation@eef.or.th   ภายใน 24 ชั่วโมงเพื่อแสดงความประสงค์ในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ