THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

21 ตุลาคม 2564 : 10:49 น.

สมาคมเพื่อนชุมชน” เปิดประตูสู่อนาคต 2021 เวทีแนะแนวเรียนต่ออุดมศึกษาสร้างประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้ผ่านโลกออนไลน์ สู่อาชีพในฝัน

นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน กล่าวเปิดงาน “เพื่อนชุมชน เปิดประตูสู่อนาคต 2021” ว่า ในการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีแรก เพื่อแนะแนวการศึกษา สู่อาชีพในฝัน โครงการ” เปิดประตูสู่ อนาคต 2021” ซึ่งในปีการศึกษานี้ สมาคมเพื่อนชุมชน ได้ปรับเป็นรูปแบบ ON-LINE อันเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในครั้งนี้มีนักเรียนให้ความสนใจจำนวนกว่า 2,000 คน จาก 24 โรงเรียน และได้รับความร่วมมือ จาก 14 คณะ 9 สถาบันชั้นนำของประเทศไทย ในการแนะแนวการศึกษาผ่านโลกออนไลน์ อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ( ระยอง ) เป็นต้น

สำหรับ โครงการนี้จัดขึ้นโดย สมาคมเพื่อนชุมชน ซึ่งเป็นความร่วมมือของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ในเขตพื้น ที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ที่รวมตัวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา อุตสาหกรรม ไปสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งร่วมกันพัฒนาชุมชนและ สังคมจังหวัดระยอง ให้อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง เกื้อกลูและยั่งยืนดังคำที่ว่า“บ้านเราน่าอยู่สังคมยั่งยืน”

ด้านศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร หนึ่งในวิทยากรผู้มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้อง ในหัวข้อ “Passion แรงผลักดันสู่ความสำเร็จ” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสร้างแรงบันดาลใจในการดำรงชีวิตให้ประสบความสำเร็จ กระตุ้นให้นักเรียนตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน กล้าคิดกล้าลงมือทำ เกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง และสามารถวางแผนในการพัฒนาตนเองและสังคมต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ สมาคมเพื่อนชุมชน มีความมุ่ง มั่นที่จะดูแลเอาใจใส่ชุมชนเหมือนเป็น คนในครอบครัวเดียวกันโดยมุ่งเน้นการพัฒนา ด้านสุขภาพ การศึกษา และการ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตและ ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนและจังหวัดระยองให้ดียิ่งขึ้น ในรูปแบบของการ ดำเนินโครงการต่าง ๆ เช่น หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ทุนพยาบาลเฉพาะทาง ทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์และ ครุศาสตร์ ทุนอาชีวศึกษาต่อเนื่องเพื่อนชุมชน (ระดับ ปวช.) และการติวสอน Online โครงการเพื่อนชมุ ชนติวเตอร์ ปีที่ 11 อีกด้วย

สำหรับนักเรียนที่สนใจ ติดตามข่าวสารของ “เพื่อนชุมชน” สามารถติดตามความเคลื่อนไหว และกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่ Facebook : เพื่อนชุมชน

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ