THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

23 ตุลาคม 2564 : 12:55 น.

จิตอาสาพระราชทาน ร่วมพัฒนาพื้นที่ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันปิยมหาราช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการ จิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้น้อมนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุกๆ ด้าน อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 23 ต.ค. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมี สำนักงานเขตจตุจักร การรถไฟแห่งประเทศไทย กองทัพบก สถานีตำรวจในพื้นที่ และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน กว่า 400 คน ร่วมพิธี ณ บริเวณสถานีกลางบางซื่อ เขตจตุจักร

ทั้งนี้ จิตอาสาได้แบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานแบ่งเป็น โซน A-F โดยดำเนินการกวาด ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ฉีดน้ำ และล้างพื้นทำความสะอาดทั่วบริเวณโดยรอบ ให้สะอาดถูกสุขลักษณะตามหลักอนามัยและสุขาภิบาล พร้อมดูแลสภาพภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงช่วยลดฝุ่นละออง กำจัดสิ่งสกปรกต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อสร้างสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ