THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

20 พฤศจิกายน 2564 : 15:21 น.

รองนายกฯวิษณุลงนามแต่งตั้ง

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอุปถัมภ์โครงการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษ( Tipitaka English Version) ลงนามแต่งตั้ง นักปราชญ์ ภาษาบาลี และภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยพระสงฆ์และคฤหัสถ์ ทั้งไทย และนานาชาติ 69 รูป/คน เป็นอนุกรรมการ แปลพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) โดยให้พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต) เป็นประธานอนุกรรมการ พระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) เป็นรองประธานรูปที่ 1 พระคำหมาย ธมฺมสามิ เป็นรองประธานรูปที่ 2และแต่งตั้งพระศรีธวัชเมธี (ชนะ ภมรพล) เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยมีผู้ช่วยเลขานุการอีก 4 รูป 

ทั้งนี้ ในคำสั่งแต่งตั้ง แจ้งว่าคณะอนุกรรมการ มีอำนาจและหน้าที่ 1.วางแผนการดำเนินงานแปลพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษ 2.ดำเนินงานแปลพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษให้แล้วเสร็จ 3.มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการแปลพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษ ตามหน้าที่ และอำนาจ 4.เชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลตามที่เห็นสมควร 5.ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษและคณะอนุกรรมการอุปถัมภ์โครงการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษมอบหมาย 

นอกจากนั้น นายวิษณุลงนามในคำสั่งฉบับที่ 3 แต่งตั้งอนุกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน 32 ท่าน โดยมี พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานอนุกรรมการ บรรณาธิการ โดยอนุกรรมการบรรณาธิการชุดนี้มีทั้งไทยและนานาชาติ โดยมี พระเทพเวที (พล อาภากโร) เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ประกอบด้วยอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอีก 8 รูป/คน อนุกรรมการบรรณาธิการมีหน้าที่วางแผนการดำเนินงาน  ตรวจทาน ตรวจสอบ การแปลพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามต้นฉบับ

พร้อมทั้ง มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนด้านบรรณาธิการพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษตามอำนาจและหน้าที่ และดำเนินงานตามที่อนุกรรมการโครงการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษ(Tipitaka English Version) มอบหมาย ความเป็นมาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะนี้ เป็นไปตามมติคณะกรรมการอุปถัมภ์โครงการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษ(Tipitaka English Version) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่เห็นชอบให้แต่งตั้งอนุกรรมการแปลพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษ(Tipitaka English Version) จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดังกล่าว

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ