THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

27 พฤศจิกายน 2564 : 11:21 น.

กรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ชนิดราคา 20 บาท 3 วาระเริ่มจ่ายแลก 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา จำนวน 3 วาระ ดังนี้

1" เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๐๐ ปี กระทรวงพาณิชย์ เนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี กระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ดังนั้น เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน ให้แผ่ไพศาลทั้งภายในและนานาประเทศ โดยมีลวดลาย

ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์ชุดสากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

ด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกระทรวงพาณิชย์ ล้อมรอบด้วยลายไทยประดิษฐ์ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า “๑๐๐ ปี กระทรวงพาณิชย์ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓” เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า “๒๐ บาท” และข้อความว่า “ประเทศไทย” โดยมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความเบื้องบน กับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

2. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๗๐ ปี สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เนื่องในโอกาส ครบ ๗๐ ปี สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายทั่วไป โดยมีลวดลาย

ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์ชุดสากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า “ครบ ๗๐ ปี สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓” เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า “๒๐ บาท” และข้อความว่า “ประเทศไทย”

3. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เนื่องในโอกาสครบ ๖๐ ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อเป็นที่ระลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายทั่วไป โดยมีลวดลาย

ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์สักหลาดพื้นดำปักดิ้นทอง ทรงพระมหาสังวาลนพรัตนราชวราภรณ์ ประดับดาราไอราพต ดารานพรัตน ทรงสายสะพายพร้อมดารา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ลอดร์นาซิยอนาลเดอลาเลฌียงดอเนอร์ (L’ Ordre National de la Legion d’ Honneur) ชั้นกร็องครัว (Grand Croix) ของฝรั่งเศส ภายในวงกลมขอบเหรียญเบื้องล่าง มีข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช”

ด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า “ครบ ๖๐ ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓” เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า “๒๐ บาท” และข้อความว่า “ประเทศไทย” โดยมีจุดกลมคั่นระหว่าง ข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้างนายประภาศ กล่าวต่อว่า เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทั้ง 3 วาระ เป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ประเภทธรรมดา มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร น้ำหนัก 15 กรัม จ่ายแลกราคาเหรียญละ 20 บาท (พร้อมตลับ) โดยผู้ที่ประสงค์จะขอแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าว สามารถติดต่อขอแลกได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ได้ที่ ส่วนกลาง

• กองบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โทร. 0 2565 7944

• หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2282 4109

• หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2618 6340

ส่วนภูมิภาค

• สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารเงินตรา โทร. 0 2565 7944 และ Call Center กรมธนารักษ์ โทร. 0 2059 4999 หรือ www.treasury.go.th  

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ