THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

07 ธันวาคม 2564 : 20:33 น.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกันทำความสะอาดครั้งใหญ่และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิดเตรียมความพร้อมในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.พระเมธีธรรมาจารย์ หรือเจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตและจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาดครั้งใหญ่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19 เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กำหนดพิธีประสาทปริญญาในระดับปริญญาตรี-โทและปริญาเอกทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติในวันที่ 8-12 ธันวาคมนี้ ปีนี้มีคนเด่น คนดังเข้ารับปริญญาบัตรและปริญญากิตติมศักดิ์หลายคน เช่น อั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์ ไชยา มิตรไชย เป็นต้น รวมบัณฑิตเข้ารับปริญญากว่า 3,000 รูป/คน วันที่ 8 ธันวาคม วันแรกเป็นพิธีเปิดงาน มีสัมมนาทางวิชาการและปาฐกถาเป็นต้น วันที่ 9 ธันวาคม พิธีซ้อมใหญ่ผู้เข้ารับในระดับปริญญาตรี วันที่ 10 ธันวาคม พิธีซ้อมใหญ่ผู้เข้ารับในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ปริญญากิตติมศักดิ์ ทุกระดับ

วันที่ 11 ธันวาคม พิธีประสาทปริญญาระดับปริญญาตรี ทุกคณะ ทุกวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์และสถาบันสบทบทุกแห่ง วันที่ 12 ธันวาคม พิธีประสาทปริญาระดับปริญญาโท ปริญญาเอกและปริญญากิตติมศักดิ์ทุกระดับ พิธีประสาทปริญญาในปีนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เสด็จแทนพระองค์เป็นประธานมอบปริญญาบัตรทั้งสองวัน

สำหรับ พิธีประสาทปริญญาบัตรในปีนี้มหาวิทยาลัยมีความเข้มงวดเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข มีทั้งกระบวนการคัดกรอง การเข้าหอประชุม การฉันภัตตาหาร เป็นต้น เพื่อความมั่นใจของทุกฝ่าย พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าว

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ