LIFESTYLE

โดย กองบรรณาธิการ M2F

09 พฤษภาคม 2562 : 20:00 น.

ชวนเที่ยวงาน “Taste of Our Kung BangKachao” สัมผัสวิถีชุมชน..คนคุ้งบางกระเจ้า 9-12 พ.ค. 62 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ในฐานะหัวหน้าคณะทำงาน “ด้านการส่งเสริมอาชีพ” โครงการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืนเป็น 1 ใน 37 องค์กร ที่น้อมนำศาสตร์พระราชาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักการดำเนินงาน เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาให้คุ้งบางกะเจ้ากลับมาเป็นพื้นที่สีเขียวอันอุดมสมบูรณ์ พร้อมทั้งขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าในรูปแบบประสานพลังระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยร่วมมือกับคนในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของชุมชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในทุกมิติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จัดงาน “Taste of Our Khung BangKachao : สัมผัสวิถีชุมชน คนคุ้งบางกะเจ้า”

งานที่รวมของดี ของอร่อย จากชุมชนคุ้งบางกะเจ้า มารวมไว้ใจกลางเมือง ชวนร่วม ช้อปชมชิมและสัมผัสวิถีชุมชนคนคุ้งบางกะเจ้า เพลิดเพลินกิจกรรมเวิร์คช็อปแบบเป็นมิตรกับธรรมชาติ ร่วมพูดคุยเรื่องการแยกขยะ ฟังดนตรีไพเราะ ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ ในงานได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะอนุกรรมการดำเนินงานฯ นำโดย เตชพล ฐิตยารักษ์ และคณะทำงานจากองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนร่วมงานมากมาย อาทิ พิชัย จิราธิวัฒน์, สุพัตรา จิราธิวัฒน์, ดร.รอยล จิตรดอน, อัษฎา หะรินสุต, กมลนัย ชัยเฉนียน พร้อมด้วยดาราเซเลบริตี้จิตอาสา ร่วมงานมากมาย อาทิ นิว-ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต, ณชา จึงกานต์กุล, สุทธิพงษ์ สุริยะ, วิมลลักษณ์ จงรัตนเมธีกุล, ฐิติพงษ์ ล้อประเสริฐ, นุชนาถ ระวีแสงสูรย์, วรวุฒิ โตวิรัตน์ และ นรรจาพร จงควินิต เป็นต้น ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 โซนบีคอน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน กล่าวว่า “คุ้งบางกะเจ้า” มีความสำคัญในฐานะพื้นที่สีเขียวขนาดกว่า 12,000 ไร่ ผืนสุดท้ายที่ใกล้กรุงเทพมหานคร ซึ่งถูกยกเป็นเสมือนปอดทำหน้าที่ฟอกอากาศให้คนกรุง ซึ่งนอกจากคุณประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมแล้วยังเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าเชิงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมทั้งการท่องเที่ยว การนำของดีจากทั้ง 6 ตำบลมาจัดจำหน่ายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยความเข้าใจ เป็นการนำเสนออัตลักษณ์ ภูมิปัญญาเฉพาะถิ่นของชุมชน ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพให้คนในพื้นที่ซึ่งจะเป็นต้นแบบแนวคิดในการร่วมกันสร้างจิตสำนึก รักษา และต่อยอด เพื่อให้คนรุ่นใหม่สามารถสืบทอดองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อให้ “คุ้งบางกะเจ้า” เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

ด้าน พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งจะมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน 5 ปี ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product) และการพัฒนาตลาดสีเขียว (Green Market) โดยสนับสนุนองค์ความรู้ การพัฒนาคุณภาพสินค้าพื้นถิ่นภายใต้แบรนด์ “คุ้งบางกะเจ้า” ให้มีมาตรฐานเป็นที่รู้จัก รวมทั้งการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแบรนด์สินค้าชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดตั้งตลาดกลาง เสริมสร้างอัตลักษณ์ภายในชุมชน เป็นต้น โดยวัตถุประสงค์ของงาน  “Taste of Our Khung BangKachao : สัมผัสวิถีชุมชน คนคุ้งบางกะเจ้า” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการสร้างและกระจายรายได้ให้กับชุมชน พัฒนาคุณภาพสินค้าพื้นถิ่นของคุ้งบางกระเจ้าให้เป็นที่รู้จัก พร้อมต่อยอดการท่องเที่ยว และพัฒนาพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนร่วมกับภาคีเครือข่ายของคณะส่งเสริมอาชีพทั้ง 11 องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน ให้สาธารณชนได้รับรู้ถึงอัตลักษณ์ของคนคุ้งบางกะเจ้าทั้ง 6 ตำบล  อาทิ ผลิตภัณฑ์ของดีแปรรูปจากการเกษตร, สิ่งประดิษฐ์, ตำหรับอาหารช่างคาวช่างหวาน, การท่องเที่ยวของคุ้งบางกะเจ้า รวมทั้ง เสื้อยืด Taste of Our Khung BangKachao และสินค้าจาก Good Goods โดย “เซ็นทรัลทำ” มาจัดจำหน่าย เพื่อนำรายได้ไปพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า

 

โดยภายในงานมีผลิตภัณฑ์กว่า 100 รายการ จาก 6 ตำบล ได้แก่ ต.ทรงคนอง, ต.บางกระสอบ, ต.บางยอ, ต.บางน้ำผึ้ง, ต.บางกอบัว และ ต.บางกะเจ้า นำโดย “ชานมจาก” ชานมที่ผลิตจาก “นมจาก” เกสรที่อยู่ด้านหลังของใบจาก มีกลิ่นธรรมชาติ มีคุณสมบัติเป็นยาเย็น ช่วยต้านสารอนุมูลอิสระ เป็นชาธรรมชาติที่มีกลิ่นหอม, “น้ำสมุนไพรพิลังกาสา” ทำมาจากต้นพิลังกาสา พืชสมุนไพรที่พบได้ในพื้นที่บางกระเจ้า ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ เส้นเลือดในสมองอุดตัน รักษาโรคท้องร่วง แก้ไอ แก้ลมพิษ, "น้ำพริกลงเรือ” สำรับช่างคาวช่างหวาน ตำรับแท้ของชาวคุ้งบางกะเจ้า น้ำพริกลงเรือ รสชาติ เปรี้ยว หวาน เค็ม ครบรส มีกลิ่นหอม และมีรสชาติเฉพาะตัว ผัดให้แห้ง ไม่มัน ไม่แฉะ นอกจากนี้ ยังมี สมุนไพรคุณนายเผือก, เมี่ยงคำพริกกะเกลือ, ต้นสมุนไพร, น้ำสมุนไพรใบเตย, เกสรบัว, สามอนงค์ลอยแก้ว, กาละแม, ถั่วเคลือบกาแฟและโอวัลติน, ธัญพืชประคบพูลสุข, น้ำผึ้งมะนาว, เต้าหู้นมสดลูกจาก, ก๋วยเตี๋ยวหลอด, ขนมหม้อแกงถั่ว, ขนมตะโก้แม่พิมพ์ใจ, ลูกชิ้นหมูปิ้งกะทิสดอ้วนอิ๋ว, ข้าวเหนียวมูนหน้าต่างๆ , หมี่กรอบ, ข้าวต้มมัด, ไส้กรอกปลาแนม, วุ้นลูกชุบ, เมี่ยงคำ, ขนมนางเล็ด, ข้าวต้มมัดใต้, ไอศครีมมะพร้าวน้ำหอม, ขนมถ้วยสูตรกะทิคั้นสด, ข้าวผัด, ขนมจีนเขียวหวาน, น้ำพริก, ขนมชั้น, เนื้อเค็มต้มกะทิ ตลอดจน สวนในขวด, ดอกไม้ประดิษฐ์ศิลป์ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุแปรรูป, งานประดิษฐ์จากกระดาษทิชชู่, สบู่จาก, หัวโขนจิ๋ว, สิ่งประดิษฐ์เดคูพาจ, ธงตะขาบมอญจิ๋ว, พวงมโหตร และผลิตผลอีกมากมาย

ไม่เพียงเท่านั้น ภายในงานยังมีเวิร์คช็อปสอนโดยชาวบ้านคุ้งบางกระเจ้า ที่เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟรี ได้แก่ ทำภาชนะธรรมชาติจากใบตอง โดย “กลุ่มบางกะเจ้าหนึ่งเดียว” สอนทำภาชนะใส่อาหารและขนมจากใบตองสด ได้แก่ กระทงใบตองหกเหลี่ยม, กระทงเปล, ห่อแบบขนมใส่ใส้ ประดิษฐ์ลูกประคบ โดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถศาสตร์บางน้ำผึ้ง ร่วมกับ GoodGoods ออกแบบผสมผสานระหว่างสูตรลูกประคบสมุนไพรพื้นบ้าน กับผ้าขาวม้า Design by GoodGoods ภายในบรรจุธัญพืชต่างๆ ไว้ ได้แก่ ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ลูกเดือย ถั่วเขียว ถั่วดำ ถั่วแดง ถั่วเหลือง เพิ่มกลิ่นสมุนไพร เช่น การบูร พิมเสน เมนทอล ยูคาลิปตัส กลิ่นส้ม ดีไซน์ใหม่กระทัดรัด เหมาะสำหรับพกพา, ประดิษฐ์พวงมโหตรและธงตะขาบจิ๋ว ภูมิปัญญาท้องถิ่น งานศิลป์ชาวบางกะเจ้า ที่สามารถรับชมได้เฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญเท่านั้น ดัดแปลงเป็นของที่ระลึก และ D.I.Y ใช้เองได้ที่บ้าน ภาชนะจากยอดจาก โดยชุมชนบางกอบัว ดัดแปลงใบจากที่เหลือใช้มาเป็นภาชนะใส่น้ำหรือของต่างๆ ในคอนเซ็ปต์ Eco Friendly บรรจุภัณฑ์จากสะโพกจาก โดยกลุ่มไม่สิ้นจากบางกอบัว ร่วมกับ 56th Studio สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสะโพกจากแก่และแห้งคาต้น ดัดแปลงมาเป็นบรรจุภัณฑ์สวยงาม D.I.Y. ด้วยตัวเองจนสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น พร้อมพบกับศิลปินชื่อดังจาก Academy Fantasia นำโดย มาริว-ภัทรพงศ์ เวศกามี, เบนซ์-จิรโรจน์ ศรุณานิธิโรจน์, พูม-ภูมิสิทธิ์ วงศ์สมบูรณ์, แพรว รัฐพร และศิลปินจากค่าย SpicyDisc อาทิ วง No One Else และ วงออมสิน เป็นต้น

ในนามของกลุ่มเซ็นทรัล และภาคีเครือข่ายคณะทำงานด้านส่งเสริมอาชีพ โครงการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “Taste of Our Khung BangKachao : สัมผัสวิถีชุมชน คนคุ้งบางกะเจ้า” จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมโครงการที่สามารถเชื่อมโยงกระบวนการมีส่วนร่วมและตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าให้เติบโต แข็งแรง อย่างยั่งยืนสืบไป จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2562 ณ ชั้น 1 โซนบีคอน 2 3 และ 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ณ ลานกิจกรรม Beacon ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

กองบรรณาธิการ M2F

ENTERTAIN

ข่าวที่น่าสนใจ