BKK NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

01 มีนาคม 2565 : 16:36 น.

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเผยแผนพัฒนาชุมชนดินแดงตามยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างสุขอนามัยจัดการชุมชนที่อยู่อาศัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยกลยุทธ์"ตั้งรับ ปรับตัว"

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า ชุมชนดินแดงภายใต้การดูแลของการเคหะแห่งชาติมีทั้งหมด 7,603 หน่วย แบ่งออกเป็นโครงการเคหะชุมชนดินแดง 1 จำนวน 1,962 หน่วย และโครงการเคหะชุมชนดินแดง 2 จำนวน 5,641 หน่วยการเคหะแห่งชาติมีภารกิจในการฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนดินแดงให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ รวมทั้งให้ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้จัดทำแผนพัฒนาชุมชนดินแดง โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชน รวมทั้งภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เช่นสำนักงานเขตดินแดง ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร สถานีตำรวจนครบาลดินแดง มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ทั้งในการพัฒนา การป้องกัน และแก้ไขปัญหา

ทั้งนี้ ภารกิจตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างสุขอนามัย การจัดการชุมชนที่อยู่อาศัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ ตั้งรับ ปรับตัว ชุมชนดินแดงน่าอยู่ รวมพลังชุมชนดินแดง มีภารกิจต่าง ๆ อาทิ งานซ่อมแซม เช่น งานซ่อมแซมบานประตูปล่องทิ้งขยะ และอื่น ๆ ภายในโครงการเคหะชุมชนดินแดง 1 อาคาร 2–8, 24–29, 31–32 และปล่องขยะอาคาร 44 งานซ่อมแซมประตูถังพักน้ำอาคารแฟลต พ.3 งานซ่อมแซมน้ำรั่วซึมอาคารแฟลต 42 และอาคารแฟลต ช.4 งานซ่อมแซมฝาท่อพักน้ำอาคารแฟลต ช.9 งานปรับปรุงลานกีฬา และการติดตั้งรั้วโครงการฝั่งอาคารแฟลต 23

นอกจากนี้ ยังมีงานตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้า จำนวน 71 ต้น ดำเนินการตัดไปแล้ว จำนวน 67 ต้น การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพื้นที่สาธารณะหลังอาคารแฟลต ช.10 จำนวน 6 ดวงการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะ อาคารแฟลต 33–39 ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้อยู่อาศัย ทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ผู้อยู่อาศัยช่วยกันดูแลพื้นที่ส่วนกลางให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ชุมชนน่าอยู่อาศัย รวมทั้งซ่อมแซมสาธารณูปโภคให้สามารถใช้งานได้

“แผนพัฒนาชุมชนดินแดง ‘ชุมชนดินแดง เข้มแข็งน่าอยู่ มั่นคง ยั่งยืน’ มุ่งเน้นการแก้ปัญหาและพัฒนาในทุกมิติ สอดคล้องตามแนวนโยบายที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เน้นย้ำ โดยเฉพาะกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนและภาคีเครือข่าย ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้ประสานความร่วมมือ และมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง” ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าว

ข่าวเด่น

The 1 Insight เผยกลยุทธ์มัดใจ Silver Spenders วัยเก๋าพร้อมเปย์ ชี้ทางรอดแบรนด์ยุค Complete Aged Society พร้อมเทรนด์เด่น Self-Indulgence & Health Enthusiast

The 1 Insight เผยกลยุทธ์มัดใจ Silver Spenders วัยเก๋าพร้อมเปย์ ชี้ทางรอดแบรนด์ยุค Complete Aged Society พร้อมเทรนด์เด่น Self-Indulgence & Health Enthusiast

LH Bank สนับสนุนสินเชื่อจำนวน 1,950 ล้านบาท ให้แก่กลุ่มบริษัท ที ที เอส พลาสติก

นายฉี ชิง-ฟู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) (ที่ 3 จากขวา) ร่วมลงนามให้การสนับสนุนสินเชื่อจำนวน 1,950 ล้านบาท แก่กลุ่มบริษัท ที ที เอส พลาสติก

ข่าวที่น่าสนใจ