BKK NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

07 มิถุนายน 2565 : 20:56 น.

ผู้ว่าฯกทม.นั่งหัวโต๊ะประชุมกับองค์กรคนพิการ 7 ประเภทรับฟังข้อเสนอจากเครือข่ายคนพิการเพื่อนำไปแนวทางในการผลักดันการพัฒนากรุงเทพฯให้เป็นเมืองสำหรับทุกคน

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหารือการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการของกรุงเทพมหานคร ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ องค์กรคนพิการ 7 ประเภท สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สมาคมเพื่อผู้ปกครองทางจิตแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(พก.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยมี นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายภาณุมาศ สุขอัมพร ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยที่เกี่ยวข้องร่วมหารือ

ทั้งนี้ ในการประชุมหารือวันนี้กรุงเทพมหานครได้รับฟังข้อเสนอจากเครือข่ายคนพิการเพื่อนำไปแนวทางในการผลักดันการพัฒนากรุงเทพฯให้เป็นเมืองสำหรับทุกคน แบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย

ด้านอาชีพคนพิการ เสนอให้มีการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเพิ่ม 800 อัตราในกทม. ภายใน 2 ปี การส่งเสริมแสดงความสามารถคนพิการ ดนตรีในสวน ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการ การจัดอบรมฝึกอาชีพ เพิ่มหลักสูตรทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดหาตลาดส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์คนพิการ การอบรมอาชีพคนพิการแนวใหม่ นำไอทีมาช่วยส่งเสริมให้สามารถทำงานที่บ้านได้ โดย AI เข้ามามีบทบาทการทำงานมากขึ้นให้เหมาะกับแต่ละความพิการ

ด้านสิ่งอำนวยสะดวก อาคาร สถานที่ในกรุงเทพฯ เสนอให้มีการพัฒนาเป็นเมืองการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกเข้าถึงเท่าเทียม การตั้งคณะทำงานสิ่งอำนวยความสะดวก เร่งปรับปรุงแบบมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นแบบเดียวกัน และออกประกาศข้อบังคับนำไปใช้เพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งเสนอให้กทม.ทำ inclusion analysis เพื่อวิเคราะห์โครงการถึงผลกระทบต่าง ๆ การเปิดเวที ให้ทุกคนมีส่วนร่วมนโยบายทิศทางของกรุงเทพฯ มีระบบรับเรื่องร้องเรียนเพื่อคนพิการ การปรับปรุงทางเท้า ท่าเรือ ซอยในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมประกาศให้กรุงเทพฯเป็นมหานครแห่งการท่องเที่ยว world inclusive destination เป้าหมายจำนวน 1,000 แห่ง

ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม เสนอให้สร้างแอปพลิเคชัน สื่อเสียง เพื่อคนตาบอด คนหูหนวก เช่น สัญญาณเสียง ภาพ ในการอำนวยความสะดวกการเดินทาง ทางข้าม พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด e-book พัฒนาเว็บไซด์ที่เข้าถึงได้ทุกประเภทความพิการ จัดงานแฮกกาธอน ออกแบบเครื่องแต่งกายให้คนพิการเพื่ออำนวยความสะดวกการดำรงชีวิตคนพิการ

ด้านการสวัสดิการสังคม เสนอให้เตรียมการบริการออกบัตรคนพิการในศูนย์ฯกทม. ทุกแห่ง การมีผู้ช่วยคนพิการในหน่วยงานของกทม. การศูนย์บริการคนพิการในทุกเขต กทม. การให้บริการฟรีในสถานที่ สวนสาธารณะ พิพิธภัณฑ์ การติดตั้งกล้อง cctv เพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกในการใช้สุนัขนำทางเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ

ด้านการแพทย์ เตรียมขับเคลื่อนกองทุนสุขภาพคนพิการ การสร้างช่องทางพิเศษเข้าถึงบริการการแพทย์คนพิการ การผ่าตัดประสาทหูเทียม โดย รพ. กทม. ด้านการศึกษา ส่งเสริมการเรียนร่วมกับคนพิการในโรงเรียนทั่วกรุงเทพฯ เพิ่มการจัดตั้งศูนย์บริการพัฒนาเด็กพิการ ส่งเสริมโรงเรียนเรียนรวมนักเรียนทั่วไปกับเด็กพิการ universal design for learning / inclusive school

นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึง การส่งเสริมสิทธิสตรีพิการ การป้องกันภัยพิบัติคนพิการ จัดรถบริการรับ-ส่ง กทม. สำหรับคนพิการเป้าหมาย 200 คันเพื่อบริการคนพิการ การเตรียมปรับข้อบัญญัติให้เอื้อคนพิการในทุกมิติ การมีคณะทำงานคนพิการ ใน 50 เขต การมีกลไกในการติดตามผ่านคณะอนุกรรมการคนพิการจังหวัด การเชื่อมโยงคนพิการผ่านสถานีโทรทัศน์หรือวิทยุชุมชนเพื่อให้คนพิการเข้าถึงได้ และจะผลักดันด้านกฎหมาย เพื่อปรับปรุง ข้อบัญญัติ ระเบียบ ให้มีสภาพบังคับในการปฏิบัติให้เกิดแรงผลักดันที่ชัดเจน

“การสร้างมหานครสำหรับทุกคน ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะคนพิการเท่านั้น ผู้สูงอายุ เด็ก ก็จะได้รับประโยชน์ด้วย และยังเป็นการสื่อสารถึงความห่วงใยซึ่งกันและกัน ดูแลซึ่งกันและกัน ห่วงใยเพื่อนร่วมเมือง เป็นมิติที่เหนือกว่าแค่ด้านกายภาพ แต่ยังหมายถึงด้านจิตใจที่มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การมีน้ำใจ เข้าใจจิตใจผู้อื่น ห่วงใยเพื่อนที่อยู่ร่วมเมืองเดียวกัน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งกทม.จะทำแต่เพียงหน่วยงานเดียวไม่ได้ ต้องได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อทำให้กรุงเทพฯ ดีขึ้น ” ผู้ว่า ฯ กทม. กล่าว

ข่าวเด่น

The 1 Insight เผยกลยุทธ์มัดใจ Silver Spenders วัยเก๋าพร้อมเปย์ ชี้ทางรอดแบรนด์ยุค Complete Aged Society พร้อมเทรนด์เด่น Self-Indulgence & Health Enthusiast

The 1 Insight เผยกลยุทธ์มัดใจ Silver Spenders วัยเก๋าพร้อมเปย์ ชี้ทางรอดแบรนด์ยุค Complete Aged Society พร้อมเทรนด์เด่น Self-Indulgence & Health Enthusiast

LH Bank สนับสนุนสินเชื่อจำนวน 1,950 ล้านบาท ให้แก่กลุ่มบริษัท ที ที เอส พลาสติก

นายฉี ชิง-ฟู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) (ที่ 3 จากขวา) ร่วมลงนามให้การสนับสนุนสินเชื่อจำนวน 1,950 ล้านบาท แก่กลุ่มบริษัท ที ที เอส พลาสติก

ข่าวที่น่าสนใจ