BKK NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

05 มกราคม 2565 : 20:48 น.

ผู้ว่าฯกทม.เชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมสรรหาเพื่อเชิดชูเกียรติเป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครเยาวชนเข้าพิจารณาสรรหาและเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565 ประเภทเยาวชน จำนวน 50 คน และกลุ่มบุคคล (ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป) จำนวน 15 กลุ่ม เพื่อเข้ารับรางวัลเยาวชนประกายเพชร เยาวชนประกายเพชรจรัสแสง และกลุ่มเยาวชนประกายเพชร กลุ่มเยาวชนประกายเพชรจรัสแสง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 มี.ค.65

สำหรับ หลักเกณฑ์พิจารณาเยาวชนประกายเพชรและกลุ่มเยาวชนประกายเพชร ต้องมีผลงานและความสามารถกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งใน 10 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านกีฬา มีทักษะ ความสามารถ และผลงานที่สร้างชื่อเสียงด้านกีฬา 2.ด้านนันทนาการ มีทักษะ ความสามารถ เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างความสุข เพื่อสุขภาพ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม3.ด้านศิลปวัฒนธรรม มีความสามารถ การสร้างสรรค์ การอนุรักษ์ และการพัฒนา ด้านศิลปวัฒนธรรม 4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผลงานริเริ่มสร้างสรรค์ในการส่งเสริม การอนุรักษ์ การพัฒนา การป้องกันและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.ด้านพัฒนาเยาวชน มีความสามารถ สนับสนุนในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในชุมชนและสังคม

6.ด้านสื่อสารมวลชน มีความสามารถ สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นการสื่อสารข้อมูลทุกด้านเพื่อประโยชน์ต่อสังคม7.ด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการปฏิบัติดีและปฏิบัติชอบตามหลักของศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม 8.ด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มีความสามารถในการคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ผลงานการประดิษฐ์คิดค้นผลงานใหม่ที่มีคุณค่า หรือเป็นการดัดแปลงจากของเดิมให้ดีขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 9.ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี มีความสามารถ สร้างสรรค์ผลงานกิจกรรมที่ใช้ทักษะความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และ10.ด้านอาชีพ เป็นผู้ที่มีทักษะความรู้ความสามารถ ในอาชีพที่เกี่ยวกับการหารายได้ที่สุจริตให้ตนเองและครอบครัวทั้งนี้ ต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2565 โดยผลงานต้องไม่เคยได้รับรางวัลนี้มาก่อน

ทั้งนี้ ในส่วนของหลักเกณฑ์พิจารณาเยาวชนประกายเพชรจรัสแสง และกลุ่มเยาวชนประกายเพชรจรัสแสง ต้องเคยได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ด้านเดียวกัน โดยมีผลงานที่แสดงให้เห็นการพัฒนา มีความคิดสร้างสรรค์จากผลงานเดิมอย่างชัดเจน

ผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า คุณสมบัติของเยาวชนผู้นำเสนอผลงาน ประกอบด้วย มีสัญชาติไทย มีอายุระหว่าง 15-25 ปี เกิดระหว่างวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2540 ถึงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2550 บุคคลต้องมีชื่อในทะเบียนราษฎร์ของกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่า 90 วัน หรือกำลังศึกษาในสถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครอย่างน้อย 1 ภาคเรียน สำหรับกลุ่มเยาวชนจะต้องมีที่ตั้งของกลุ่ม/องค์กรอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีบุคคลในกลุ่มอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์พิจารณาเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนบุคคลในกลุ่ม มีกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์แก่สังคม มีความประพฤติดี และเป็นแบบอย่างที่ดี ผู้ที่เคยได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประเภทบุคคลและประเภทกลุ่มเยาวชนไม่สามารถส่งผลงานได้ในปีถัดไป สามารถส่งผลงานได้ 1 คน ต่อ 1 ประเภทเท่านั้น หากส่งผลงานซ้ำ ทางคณะกรรมการขออนุญาตตัดสิทธิในการพิจารณา

สำหรับ รางวัลที่จะได้รับ เยาวชนประกายเพชร และเยาวชนประกายเพชรจรัสแสง ประเภทบุคคล จะได้รับใบประกาศเกียรติบัตร โล่รางวัล และทุนการศึกษาเงินรางวัลละ 3,000 บาท ประเภทกลุ่มเยาวชนประกายเพชร และกลุ่มเยาวชนประกายเพชรจรัสแสง จะได้รับใบประกาศเกียรติบัตร โล่รางวัล และทุนการศึกษาเงินรางวัลละ 5,000 บาท ผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้เพียงด้านเดียวเท่านั้น ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/u/3/folders /1DWPWGQuNDGkNOZ6h62KjmrgRXO7CUIXo และส่งผลงานได้ที่ กลุ่มงานวิชาการ แผนงานและประชาสัมพันธ์ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เลขที่ 2 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0 2245 4743-7 ต่อ 201 ในวัน เวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 มี.ค.65

ข่าวเด่น

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ฉลองครบรอบ 50 ปี จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ส่งเสริมการศึกษาให้นักเรียนในชุมชน

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ฉลองครบรอบ 50 ปี จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ส่งเสริมการศึกษาให้นักเรียนในชุมชน

MEA เตือนมิจฉาชีพหลอกลวงให้ดาวน์โหลดแอปฯ ปลอม แอบอ้างเป็นตัวแทนบริการล้างเครื่องปรับอากาศ และให้บริการด้านระบบไฟฟ้า เก็บค่าไฟ

MEA เตือนมิจฉาชีพหลอกลวงให้ดาวน์โหลดแอปฯ ปลอม แอบอ้างเป็นตัวแทนบริการล้างเครื่องปรับอากาศ และให้บริการด้านระบบไฟฟ้า เก็บค่าไฟ

ข่าวที่น่าสนใจ