NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

17 มิถุนายน 2563 : 17:52 น.

.

ว่าที่ร้อยตรี จีรวุฒิ โรยสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน ตรวจความพร้อมการจัดอาคารสถานที่เรียนโรงเรียนฉิมพลี ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ในการนี้ ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล พ่นหมอกควันกำจัดยุงทุกห้องเรียน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

ข่าวที่น่าสนใจ