MONEY

โดย กองบรรณาธิการ M2F

20 พฤษภาคม 2565 : 21:54 น.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2565 ประกาศลดภาษีดีเซลลิตรละ 5 บาทเป็นเวลา 2 เดือนมีผล 21 พ.ค.เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ กฎกระทรวง กําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2565

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน (1) และ (2) ในประเภทที่ 01.05 น้ำมันดีเซล และน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกัน ตอนที่ 1 สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตรา ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2515 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน (ดูเพิ่มเติมด้านล่าง)

สำหรับสาระของกฎกระทรวงฉบับนี้คือ เป็นการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ลงลิตรละ 5 บาท ตามที่คณะมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 พ.ค.2565 ซึ่งเป็นการ “ขยายเวลา” และ “ปรับลด” การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงอีก 2 บาทต่อลิตร และขยายของเดิมอีกลิตรละ 3 บาท รวมเป็นลดลง 5 บาทต่อลิตร ในระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค.-20 ก.ค. 2565

ขณะที่ กระทรวงพลังงาน เคยออกมาชี้แจงการลดภาษีน้ำมันดีเซล ไม่มีผลต่อราคาขายปลีกหน้าปั๊ม แต่จะช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ในการประคองราคาน้ำมันดีเซลให้อยู่ในกรอบที่วางไว้คือ 32-35 บาทต่อลิตร

ข่าวเด่น

ชวนเที่ยวงาน'หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี'

ททท.จับมือนครศรีธรรมราช, วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ร่วมกันจัดงาน“หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี” 3 วันเต็ม 7-9 ก.ค.เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของ 14 จังหวัดภาคใต้ตามนโยบายภาครัฐ

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

รมว.พัฒนาสังคมฯ ลั่นประเทศไทยพร้อมสนับสนุนกรอบแนวคิดของ UN - Habitat ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านที่อยู่อาศัย อาหาร และยารักษาโรค รวมทั้งเสนอไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

สสส.ร่วมสร้างชุมชนสุขภาพดีให้คนไทย

สสส.จับมือ สธ.-สช.-สปสช.-องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา ร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างชุมชนสุขภาพดีลดความเหลื่อมล้ำ ให้คนไทยเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง

'จุติ'ชูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีโลก WUF 11

รมว.พัฒนาสังคมฯร่วมประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีชูความเสมอภาคด้านที่อยู่อาศัยของคนไทยด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการประชุมที่อยู่อาศัยโลกที่โปแลนด์

ข่าวที่น่าสนใจ