MONEY

โดย กองบรรณาธิการ M2F

08 มกราคม 2562 : 20:52 น.

ครม.ออกมาตรการภาษีหนุนฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบพายุปาบึก พร้อมจูงใจคนบริจาค แบงก์ระดมลดดอกเบี้ยช่วยผู้ประสบภัย

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก ปี 2562 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เป็นมาตรการภาษีรวม 2 มาตรการ พร้อมกับรับทราบมาตรการด้านการเงินเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึกของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 7 แห่ง รวม 19 มาตรการ

สำหรับ มาตรการทางภาษี 3 มาตรการ ประกอบด้วย มาตรการแรก การหักลดหย่อนภาษีสำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีบุคคลธรรมดา สามารถนำเงินที่บริจาคไปหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เท่าจำนวนที่บริจาค แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้สุทธิ กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคไปหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้เท่าจำนวนที่บริจาค แต่ไม่เกิน 2% ของกำไรสุทธิ

มาตรการที่ 2 มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค โดยผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับบริจาค ให้ได้รับการยกเว้น โดยไม่ต้องนำจำนวนเงินชดเชยจากรัฐบาล และ จำนวนเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคนอกเหนือจากเงินชดเชยจากรัฐบาล มาคำนวณเป็นเงินได้ และต้องไม่เกินกว่ามูลค่าความเสียหายที่ได้รับ

มาตรการที่ 3 มาตรการยกเว้นภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ที่ราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ที่ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก โดยบุคคลธรรมดา ไม่หักค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 1 แสนบาท และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถได้ไม่เกิน 3 หมื่นบาท

นอกจากนี้ ครม.ได้รับทราบมาตรการด้านการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ที่ทยอยออกมาแล้วทั้งหมด 19 มาตรการ เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขยายระยะเวลาชำระหนี้เดิมออกไปเป็นระยะเวลา 1-3 ปี และพิจารณาให้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นในครัวเรือน วงเงิน 5 หมื่นบาท/ครัวเรือน อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี 6 เดือน

ด้าน ธนาคารกรุงไทยให้สินเชื่อฟื้นฟูกิจการเอสเอ็มอี 10 ล้านบาท ลดดอกเบี้ยสูงสุด 1% ตั้งแต่วันนี้-30 มิ.ย.นี้ ธนาคารกสิกรไทย พักชำระเงินต้นให้ลูกค้าธุรกิจนานสูงสุด 6 เดือน พร้อมสนับสนุนวงเงินเพื่อซ่อมแซมสถานประกอบการ หรือฟื้นฟูกิจการ โดยพักชำระเงินต้นนานสูงสุด 6 เดือน ระยะเวลากู้สูงสุด 5 ปี รวมทั้งพักชำระเงินต้นสูงสุด 6 เดือน สำหรับลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย บัตรเครดิต และบัตรกดเงินสด

น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า กรมบัญชีกลางเตรียมเสนอมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก ให้คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุพิจารณาในวันที่ 9 ม.ค. 2562 เพื่อออกหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้มีอำนาจของหน่วยงานของรัฐสามารถใช้ดุลพินิจในการงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาสัญญาได้เองโดยไม่ต้องขออนุญาต

ทั้งนี้ หากคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐใดที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก จนไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ต้องแจ้งเหตุให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน 15 วัน

ข่าวเด่น

ข่าวที่น่าสนใจ