MONEY

โดย กองบรรณาธิการ M2F

08 สิงหาคม 2562 : 20:08 น.

สคช.เปิดเวทีสัมมนาพัฒนาผู้ตรวจประเมินองค์กรที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพให้มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024

น.ส.จุลลดา มีจุล รองผอ.สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ฝ่ายวิชาการ (สคช.) เปิดเผยว่า สคช.มีการมุ่งพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ในการผลิตและพัฒนากำลังคนในการรองรับการพัฒนาประเทศหลากหลายมิติ ควบคู่กับการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ อาทิ เยอรมนี ออสเตรเลีย และกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ขับเคลื่อนคุณวุฒิวิชาชีพอย่างเป็นระบบมีความเป็นกลาง โปร่งใส เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ซึ่งเป็นที่ยอมรับใน 85 ประเทศ และถือเป็นมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วโลกสำหรับองค์กรซึ่งทำหน้าที่รับรองคุณวุฒิให้แก่บุคลากรจากทั่วทุกมุมโลก

ทั้งนี้ ในการพัฒนาระบบงานการรับรองสมรรถนะของบุคคลขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 สคช. ได้เปิดเวที การสัมมนา Assessor Day ผู้ตรวจประเมินองค์กร ที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของประเทศไทยก้าวสู่สากล ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ตรวจประเมินองค์กรจากทั่วประเทศมากกว่า 2,000 คน ได้ร่วมเปิดมุมมอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับฟังความคิดเห็น

อย่างไรก็ตาม สคช.ได้มีการดำเนินงานร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ในการพัฒนาบุคคลากร โดยมีหลักสูตรการอบรมใน 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรความรู้ทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคคลากร ISO/IEC 17024 และหลักสูตรแนวทางทางการตรวจประเมิน

น.ส.จุลลดา กล่าวว่า ที่ผ่านมา สคช.สามารถพัฒนา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สอบและบุคลากรขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลฯและเกี่ยวข้องกว่า 160 องค์กร จำนวนกว่า 1,500 คน และคัดเลือกองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลฯ เพื่อเข้าสู่มาตรฐาน ISO/IEC 17024 แล้ว จำนวน 28 แห่ง และภายในงานได้มีพิธีการมอบใบรับรองหน่วยรับรองบุคคลากรตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 ให้แก่โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติณรงค์ โดยนายธนะ อัลภาชน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นผู้มอบให้น.ส.สมเพชร ศรีชัยโย ผอ.โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติณรงค์

ด้านนางพรรณี อังศุสิงห์ ผอ.สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ กล่าวว่า ISO/IEC 17024 คือ ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร ในระดับสากล เพื่อให้การรับรองบุคลากรว่ามีความรู้ ความสามารถและปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพตามข้อกำหนดของแต่ละสาขา โดยให้ความสำคัญที่ความสามารถ (Competence-based) การนำความรู้และทักษะไปปฏิบัติแทนการเน้นเรื่องคุณสมบัติ (Qualification-based) ของบุคลากร เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ยกระดับความสามารถบุคลากร และสร้างโอกาสแห่งความก้าวหน้าให้กับบุคลากรที่ได้รับการรับรอง

ขณะเดียวกันถือเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับบริการ ผู้ได้รับการรับรอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ว่าบุคคลที่ได้รับการรับรอง มีความสามารถเป็นไปตามข้อกำหนด/มาตรฐานของสาขาที่ได้รับการรับรอง ซึ่งในส่วนของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนั้น อยู่ระหว่างการนำมาตรฐาน ISO/IEC 17024 เทียบเคียงกรอบคุณวุฒิอ้างอิงแห่งอาเซียน ซึ่งมี 8 ระดับ หากสามารถเทียบเคียงได้ ทำให้เกิดความพร้อมในการแลกเปลี่ยนแรงงานทั้งในประชาคมอาเซียน และตลาดโลกในอนาคตบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ สคช. ยังได้คัดเลือกองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จำนวน 23 แห่ง ใน 14 สาขาวิชาชีพ เพื่อพัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน ISO/IEC 17024 พิจารณาจากศักยภาพและความพร้อมขององค์กรฯ ทั้งในด้านบุคลากร สถานที่ และความสำคัญของสาขาอาชีพที่เปิดให้การรับรอง โดยเป็นองค์กรฯ ที่ได้รับการพัฒนาระบบการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพอีกด้วย อาทิ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ในสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย ในสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) เป็นต้น

ข่าวเด่น

เตือนผู้สูงวัยใช้โซเชียลระวังตกเป็นเหยื่อ Fake News

เตือนผู้สูงอายุใช้สื่อโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสาร เสี่ยงสูงภัยร้ายโลกออนไลน์ Fake news คนใกล้ตัวควรให้ความรู้ เพื่อความปลอดภัย ชัวร์ก่อนไลก์ ต้องใช่ก่อนแชร์

ชวนเที่ยวงาน'อลังการหัตถกรรมล้านนา 2019'

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดงานใหญ่ “อลังการหัตถกรรมล้านนา 2019” มุ่งหวังเพิ่มช่องทางการตลาดเชื่อมโยงการค้าภายในประเทศ และ AEC พร้อมประชาสัมพันธ์หมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา

ข่าวที่น่าสนใจ