NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

21 ธันวาคม 2564 : 16:15 น.

มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ มอบทุนกว่า 2 ล้านบาท ประจำปี 2564 สนับสนุนการศึกษาและโครงการด้านเภสัชศาสตร์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ได้ก่อตั้งขึ้นจากแรงบันดาลใจของนายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ บุตรชายเพียงคนเดียวของอาจารย์เกษมและคุณทับทิม ปังศรีวงศ์ ซึ่งได้ประจักษ์ถึงปณิธานอันแน่วแน่ของบิดาในการอุทิศตนริเริ่มและพัฒนาวิชาชีพเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย จึงได้จัดตั้งมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของบิดาผู้เป็นปูชนียบุคคลในสายวิชาชีพเภสัชศาสตร์ โดยจัดตั้งมูลนิธิฯ ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนมอบทุนให้โครงการด้านเภสัชศาสตร์ งานประชุมวิชาการระดับประเทศ ทุนการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์แก่นักศึกษาที่ตั้งใจเรียนแต่ขาดทุนทรัพย์ ทุนอบรมระยะสั้นในต่างประเทศ ทุนสนับสนุนเชิญวิทยากรเภสัชศาสตร์จากต่างประเทศมาอบรมให้ความรู้ ทุนสนับสนุนพัฒนาวิชาชีพเภสัชกร และทุนวิจัยพัฒนาฯ ภายใต้เงินกองทุนทั้งสิ้นจำนวน 100 ล้านบาท โดยมีกำหนดการมอบเงินทุนจำนวนนี้ภายในระยะเวลา 20 ปี โดยจัดมอบทุนปีละ 2 ครั้ง เป็นจำนวนเงินมูลค่า 3-4 ล้านบาทต่อปี และมีการมอบทุนอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีข้อผูกมัด    

นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ  แสดงเจตนารมณ์เน้นย้ำถึงความสำคัญใน การมอบทุนสนับสนุนด้านเภสัชศาสตร์ “แม้ว่าปีนี้เป็นปีแห่งความท้าทายและยากลำบาก เนื่องจากทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวิถีการดำเนินชีวิต ซึ่งมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งในการมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนักศึกษาระดับปริญญาตรีจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงด้านค่าใช้จ่ายในการเรียน รวมทั้งทุนวิจัยด้านเภสัชศาสตร์เพื่อนำไปใช้พัฒนาต่อยอดและค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อเป็นคุณูปการให้กับชาติ บ้านเมืองและสังคมโลกต่อไปในภายภาคหน้า ด้วยเล็งเห็นว่าการวิจัยพัฒนาด้านเภสัชศาสตร์ไม่อาจสะดุดหยุดนิ่งได้ ต้องพัฒนาให้ทันท่วงทีต่อการนำมาใช้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และบำบัดภัยคุกคามจากโรคระบาดที่อาจจะเป็นโรคอุบัติใหม่ในอนาคต”

ทั้งนี้ ได้จัดมอบทุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และในปี 2564 นี้ถือเป็นวาระครบรอบ 5 ปี ของการจัดตั้งมูลนิธิฯ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลกดังที่กล่าวข้างต้น มูลนิธิฯ จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด จึงทำให้สามารถจัดพิธีมอบทุนได้เพียงครั้งเดียวให้แก่นักศึกษาและบุคลากรด้านเภสัชศาสตร์ รวมทั้งทุนสนับสนุนโครงการงานวิจัย ประจำปี 2564 จำนวน 48 ทุน/โครงการ รวมเป็นเงิน 2,403,000 บาท ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 โดยผ่านระบบ Zoom Webinar และโอนเงินทุนสนับสนุนฯ เข้าบัญชีธนาคารของผู้ที่ได้รับทุนทุกท่าน

ด้าน ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ภก. จอมจิน จันทรสกุล กรรมการบริหารมูลนิธิฯ แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับมอบทุนในสาขาต่างๆ “ในนามของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่ได้รับทุนในครั้งนี้ ทุกๆ ท่านจะช่วยกันสืบสานปณิธานของท่านอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ขอให้นำทุนที่ได้รับไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จในเรื่องการเรียนการสอน การวิจัย และการจัดทำกิจกรรมอื่นๆ ตามโครงการที่ได้รับทุนต่อไป”

สำหรับ เกียรติประวัติ อาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ท่านเป็นเภสัชกรไทยคนแรกที่สำเร็จปริญญาโทเภสัชศาสตร์ (Master of Science in Pharmacy) จากต่างประเทศ (Philadelphia College of Pharmacy and Science) ท่านมีความตั้งใจจริงในการวางรากฐานพร้อมส่งเสริมและบูรณาการวงการเภสัชกรรมแบบครบวงจร ท่านได้สร้างคุณูปการต่อวิชาชีพเภสัชกรรมในหลายๆ ด้าน อาทิ เป็นผู้สร้างรากฐานการจัดการเรียนการสอนนิสิตเภสัช ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2479 เป็นอดีตนายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายกสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบันคนแรก ด้วยความดีงามที่ท่านได้สั่งสมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน อาจารย์เกษมได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ในปี พ.ศ. 2497 

มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ได้จัดพิธีรับมอบทุน ประจำปี 2564 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 จำนวน 48 ทุน/โครงการ คิดเป็นยอดรวมทั้งสิ้น 2,403,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หมวด 01 ทุนการศึกษา/ทุนการฝึกอบรม

ประเภท ก. นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี สถาบันละ 2 ทุน รวม 17 สถาบัน รวม 34 ทุน ทุนละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,020,000 บาท

ประเภท ข. ทุนอบรมเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง วิทยาลัยเภสัชบำบัด และทุนศึกษาต่อ ปริญญาโท จำนวน 3 ทุน ทุนละ 60,000 บาท รวมเป็นเงิน 180,000 บาท                 

หมวด 02 ทุนสนับสนุนการวิจัย

2.1 โครงการงานวิจัย “การศึกษายาอะพิซาแบนในผู้ป่วยชาวไทยที่มีภาวะหัวใจสั่นพลิ้วที่ไม่มีความผิดปกติของ ลิ้นหัวใจ” มอบให้ ภก.สุธีร์ ลิ้มเจริญ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นเงิน 100,000 บาท

2.2 โครงการงานวิจัย “ผลของการให้วิตามินเค 2 ชนิด MK-7 เสริม ต่อระดับ dup-ucMGP ในเลือดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ได้รับยาจับฟอสเฟต” มอบให้ ภญ.มโนรม ภู่สุนทรศรี ฝ่ายงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นเงิน 200,000 บาท

2.3 โครงการงานวิจัย “การศึกษาความชุกของการควบคุมอาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาโอแลนซาปิน เพื่อป้องกันหรือรักษาอาการ คลื่นไส้อาเจียน” มอบให้รศ.ดร.ภก.สุภัสร์ สุบงกช อาจารย์ประจำสาขาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเงิน 50,000 บาท

2.4 โครงการงานวิจัย “การปริทัศน์แบบเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานถึงอาการไม่พึงประสงค์ของยากลุ่มยับยั้งเอนไซม์ที่ใช้เปลี่ยนแองจิโอเทนซิน” มอบให้ ผศ.ดร.ภญ.มิ่งขวัญ ณ ตะกั่วทุ่ง อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเงิน 50,000 บาท 

2.5 โครงการงานวิจัย “ผลของยากาบาเพนติน ต่อช่วงเวลาการหลับลึก ในผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่” มอบให้ ภญ.กัลยรัตน์ สุสัณฐิตพงษ์ เภสัชกร 6 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นเงิน 140,000 บาท

2.6 โครงการงานวิจัย “มุมมองของเยาวชนผู้ติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส์ ที่ได้รับยาต้านไวรัส และพฤติกรรมสุขภาพ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการรักษาด้วยยา” มอบให้ ภญ.กาญจนา ตรีจันทร์ เภสัชกร กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จ. อุบลราชธานี เป็นเงิน 30,000 บาท

2.7 โครงการงานวิจัย “การเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวีสูตรที่สอง ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่มีการรักษาล้มเหลวจากยาสูตรแรก” มอบให้ ภญ.นิจวรรณ ชื่นไมตรี เภสัชกร กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เป็นเงิน 30,000 บาท

2.8 โครงการ “การวิเคราะห์สารสำคัญในผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค” มอบให้ รศ.ดร.ภญ. ชุติมา เพชรกระจ่าง อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเงิน 480,000 บาท

2.9 โครงการงานวิจัย “ผลสัมฤทธิ์ทางคลินิกและมูลค่าการประหยัดจากการบริบาลทาง

เภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งโดยเภสัชกรหน่วยบริการเตรียมยาเคมีบำบัด” (เพื่อตีพิมพ์เอกสารการวิจัย) มอบให้ ภก.ปกรณ์ วรสินธุ์ เภสัชกรชำนาญการ งานเภสัชกรรมการผลิต กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นเงิน 5,000 บาท

หมวด 03 ทุนสนับสนุนงานประชุมวิชาการ

3.1 การประชุมวิชาการ และนิทรรศการระดับนานาชาติ ด้านเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2021  (PST 2021) มอบให้ รศ.ดร.ภญ.สุวรรณา วรรัตน์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ ภญ.รุ่งนภา อัมรินทร์นุเคราะห์ นายกสมาคม เภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) เป็นเงิน 100,000 บาท

หมวด 04 ทุนสนับสนุนการพัฒนาการประกอบวิชาชีพด้านเภสัชกรรม และการอบรมระยะสั้นใน/ต่างประเทศ

4.1 การอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การจัดการเภสัชกรรมในระบบสุขภาพ” มอบให้ ภญ.จารุวรรณ เกี้ยวสันเทียะ เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราช-นครินทร์ จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 18,000 บาท

มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์  ได้มอบทุนสนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ตั้งแต่ พ.ศ.2560 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- พ.ศ. 2560  เดือนเมษายน มอบทุน 11 โครงการ  เป็นเงิน 2,400,000 บาท เดือนธันวาคม มอบทุน 12 โครงการ เป็นเงิน 1,431,000 บาท

- พ.ศ. 2561 เดือนกรกฎาคม มอบทุน 20 โครงการ เป็นเงิน 2,046,800 บาท เดือนพฤศจิกายน มอบทุน   19 โครงการ เป็นเงิน 1,897,600 บาท

- พ.ศ. 2562 เดือนมิถุนายน  มอบทุนิ23 โครงการ  เป็นเงิน1,797,265 บาทเดือนพฤศจิกายน มอบทุน   26 โครงการ  เป็นเงินท1,840,000 บาท

- พ.ศ. 2563 เดือนธันวาคม  มอบทุน 58 โครงการ เป็นเงิน 2,000,000 บาท

- พ.ศ. 2564 เดือนธันวาคม  มอบทุน 48 โครงการ เป็นเงิน 2,403,000 บาท

ยอดรวมที่ได้มอบแล้วทั้งสิ้น     เป็นเงิน 15,815,665 บาท

มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ เปิดให้นักศึกษาและเภสัชกรที่สนใจยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนด้านเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2565 เป็นต้นไป  ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ หรือติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ 0-2253 0178-81 ต่อ 308 หรือ E-mail: admin@doctorkasem-foundation.org

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

The 1 Insight เผยกลยุทธ์มัดใจ Silver Spenders วัยเก๋าพร้อมเปย์ ชี้ทางรอดแบรนด์ยุค Complete Aged Society พร้อมเทรนด์เด่น Self-Indulgence & Health Enthusiast

The 1 Insight เผยกลยุทธ์มัดใจ Silver Spenders วัยเก๋าพร้อมเปย์ ชี้ทางรอดแบรนด์ยุค Complete Aged Society พร้อมเทรนด์เด่น Self-Indulgence & Health Enthusiast

LH Bank สนับสนุนสินเชื่อจำนวน 1,950 ล้านบาท ให้แก่กลุ่มบริษัท ที ที เอส พลาสติก

นายฉี ชิง-ฟู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) (ที่ 3 จากขวา) ร่วมลงนามให้การสนับสนุนสินเชื่อจำนวน 1,950 ล้านบาท แก่กลุ่มบริษัท ที ที เอส พลาสติก

ข่าวที่น่าสนใจ