THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

28 กุมภาพันธ์ 2565 : 20:17 น.

เชียงใหม่-"อนุพงษ์"นำคณะเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ ผ้าไหมสันกำแพงสถานที่ที่จัดแสดงภูมิปัญญาชาวล้านนา ทึ่งกิจกรรมสร้างรายได้ชุมชนแก้จนพัฒนาคุณภาพชีวิต

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ุ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายภิญโญ พัวศรีพันธ์ุ นายอำเภอสันกำแพง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นางประนอม พานิชเจริญ พัฒนาการอำเภอสันกำแพง กลุ่มอาสาพัฒนาแม่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ ผ้าไหมสันกำแพง เป็นสถานที่ที่จัดแสดงภูมิปัญญาล้านนาของชาวบ้านในเรื่องของการทอผ้า เพื่อเป็นการสืบทอดอนุรักษ์และเผยแพร่การทอผ้าไหมสันกำแพง ภายในศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชฯ ได้มีการเก็บผ้าฝ้ายและผ้าไหมสันกำแพงไว้จำนวนกว่าพันผืน รวมถึงอุปกรณ์การทอผ้าเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้า

นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของกลุ่มแก้จน คนสันกำแพง ที่นำวัฒนธรรมและวิถีชีวิตมาพัฒนาเป็นอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ ทั้งการทำผ้ามัดย้อม การเลี้ยงชันโรงหรือผึ้งจิ๋ว นำน้ำหวานมาแปรรูปสร้างรายได้ ซึ่งราคาดีกว่าผึ้งธรรมดา การนำสินค้าการเกษตรมาแปรรูป การทอผ้า โดยเฉพาะผ้าลายขอ ซึ่งเป็นลายพระราชทานที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากจนผลิตไม่ทัน เนื่องจากมีความต้องการขอตลาดสูงมาก ต้องจองนายหลายเดือน การตอกโลหะ รวมถึงงานหัตถกรรมต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ยกระดับ ฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดี เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำ เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม ระหว่างเยี่ยมชมกิจกรรมกลุ่มผู้ผลิตร่มบ่อสร้าง ซึ่งเป็นสินค้าโอทอปขึ้นชื่อของชาวบ่อสร้าง อ.สันกำแพง ได้ขอให้ พล.อ.อนุพงษ์ ทดลองวาดรูปลงในร่มกระดาษบ่อสร้าง เพื่อเป็นที่ระลึกให้กับกลุ่มโอทอปผู้ผลิตร่มบ่อสร้าง โดยพล.อ.อนุพงษ์ได้เขียนลายเซ็นลงในร่มแทนเพื่อเป็นที่ระลึก สร้างความประทับใจให้กับกลุ่มโอทอปผู้ผลิตร่มบ่อสร้างชาวสันกำแพงเป็นอย่างมาก

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ