THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

03 เมษายน 2565 : 15:07 น.

เชียงราย-ปลัดมหาดไทยนำประชาชนจิตอาสาร่วมทำกิจกรรมพัฒนาปลูกสมุนไพรและต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นาโมเดล (CLM) “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” พุทธอุทยานดอยอินทรีย์ บ้านดอยฮางใน หมู่ที่ 1 ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2565 โดยมี ผู้บริหารกระทรวง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายร่วมกิจกรรม

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกสมุนไพรและต้นไม้ เป็นการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีและความจงรักภักดี ด้วยการร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นกิจกรรมตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

ทั้งนี้ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2565 ซึ่งทรงเป็นพระขนิษฐภคินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจสนองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระวิริยะ อุตสาหะ เป็นคุณูปการแก่ประเทศชาติ และอาณาประชาราษฎร์อย่างใหญ่หลวง เป็นอเนกประการ ซึ่งพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้เทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และจะน้อมนำแนวพระราชดำริไปขับเคลื่อน ขยายผล โดยเฉพาะพระราชดำริเกี่ยวกับ “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชของประเทศ และ “โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้แก่ประชาชน เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อผักมาบริโภค และการมีผักที่ดีมีคุณภาพรับประทานตลอดทั้งปีในระดับครัวเรือน

"ผักที่เหลือก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นการสร้างความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างกัน อีกทั้งเป็นการสนองงานที่น้อมนำแนวพระราชดำริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาสู่การปฎิบัติในชีวิตประจำวัน สามารถทำกันได้ทุกครัวเรือน ประชาชนมีพืชผักอาหารปลอดภัยบริโภคโดยทั้ง 2 โครงการพระราชดำริข้างต้นยังเป็นการช่วยฟื้นฟูโลกใบนี้ให้เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช สร้างคุณภาพให้กับอากาศ สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) อันส่งผลให้ประชาชนมีความอยู่ดี กินดี สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย และโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน” นายสุทธิพงษ์กล่าว

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ