THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

08 เมษายน 2565 : 16:03 น.

เชียงใหม่-สันกำแพงจัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน "ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา"ให้กลุ่มผู้ทอผ้าและผู้ประกอบการโอทอปปพร้อมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนสวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองในทุกวัน

นายภิญโญ พัวศรีพันธุ์ นายอำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ ได้เป็นประธานในพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ให้แก่กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่ อ.สันกำแพง ลเช่น กลุ่มขรินทร์ผ้าฝ้ายใยกัญชง กลุ่มหัตถกรรมบ้านมอญ ร้านทองถวิลทำงานผ้าปักมือ คูลเพียว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัถตกรรมบ้านป่าไผ่ หจก.บัวผัดแฟคทอรี่ พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” รณรงค์เชิญชวนประชาชนสวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ในทุกวัน เพื่อส่งเสริมการขายเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มผู้ประกอบการโอทอป กลุ่มอาชีพสตรีกลุ่มสัมมาชีพอำเภอสันกำแพง

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน 2565 ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรม อ.สันกำแพง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันกำแพง โดย นางประนอม พานิชเจริญ พัฒนาการอำเภอสันกำแพงได้เชิญชวนผู้ประกอบการเกี่ยวกับผ้าไทยผ้าพื้นเมือง มาออกร้านขายผลิตภัณฑ์ และได้มีการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพแก้จนคนสันกำแพง เพื่อสอนให้แก่ครัวเรือนยากจน กลุ่มเปราะบาง และะผู้สนใจ เช่น อาชีพทำไส้กรอกจากเปลือกกล้วย,อาชีพแปรรูปแป้งกล้วย และการทำเซรั่มบำรุงผิวหน้า

สำหรับ ในพิธีเปิดกิจกรรมมีการแสดงฟ้อนเล็บ และฟ้อนแม่ระมิงค์ โดยกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอสันกำแพง 10 ตำบล จำนวน 500 คน บริเวณถนนสันกำแพง-แม่ออนสายเก่า หน้าข่วงวัฒนธรรมอำเภอสันกำแพง สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวไม่ได้ใช้งบประมาณราชการในการดำเนินการ แต่เป็นความร่วมมือร่วมใจของผู้ประกอบการ และกลุ่มสตรีแม่บ้านอำเภอสันกำแพง

นายภิญโญ พัวศรีพันธุ์ นายอำเภอสันกำแพง กล่าวว่า อ.สันกำแพง ได้ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนให้กลุ่มทอผ้า และผู้ประกอบการที่ผลิตเสื้อผ้าพื้นเมือง ในพื้นที่อำเภอสันกำแพง นำแบบลายผ้าพระราชทาน "ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา" ไปผลิตผ้า และผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้มาใส่ผ้าไทยผ้าพื้นเมืองในทุกๆวัน "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ซึ่งในปัจจุบันมีกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ โอทอปนำไปพัฒนารูปแบบ แปรรูป ให้มีความสวยงาม สร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาสู่สากล นำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และเป็นการสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ