THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

08 เมษายน 2565 : 20:41 น.

เชียงใหม่-ออกคำสั่งยกเลิกลงทะเบียนนในแอปพลิเคชัน CM CHANA เมื่อเดินทางเข้าพื้นที่อ้างยึดตามแนวทางสาธารณสุขระบุโอมิครอนไม่มีอาการรุนแรง ส่วนการติดเชื้อรายใหม่ยังสูงวันนี้พบ 2,745 ราย

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ล่าสุด ที่ 34/2565 เรื่อง ยกเลิกมาตรการควบคุมผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยระบุว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 81/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 รวมทั้งประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 17/2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามคำสั่งและประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มเติม ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 23/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 โดยกำหนดให้ผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทุกคน จะต้องบันทึกข้อมูลลงในแอปพลิเคชัน CM-CHANA และให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทันทีนั้น

แต่เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยสงสัย และผู้ป่วยเข้าข่ายโควิด-19 ตามข้อมูลวิชาการในประเทศและต่างประเทศพบว่า สายพันธุ์โอมิครอน (OMICRON) ไม่ได้ก่อโรคที่มีอาการรุนแรง จึงกำหนดมาตรการควบคุมโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคโควิด - 19 ที่เปลี่ยนแปลงไป? สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จึงเสนอให้ยกเลิกการบันทึกข้อมูลลงในแอปพลิเคชัน CM-CHANA สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงมติที่ประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 โดยให้ ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 81/2564 ดังกล่าวทั้งหมด โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สำหรับ สถานการณ์การแพร่ระบาดวันนี้ พบการติดเชื้อรายใหม่สูงทรงตัวแยกเป็น ผล ATK 291 ราย RT-PCR 2,454 ราย รวม 2,745 ราย มีการรักษาหายวันเดียวกัน 2,497 ราย ยอดติดเชื้อสะสมระลอกนี้ 74,502 ราย คงค้างรักษาตัวอยู่ในทุกระบบ 14,440 รายจำนวนนี้มีป่วยหนักใส่ท่อช่วยหายใจ 18 รายนอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังระดมให้วัคซีนประชาชนทุกกลุ่มต่อเนื่องโดยวันนี้ทุกอำเภอเริ่มฉีดกลุ่มนักเรียน 5-11 ปีแล้วพร้อมแจกหน้ากากตามแนวทางรณรงค์ให้ทุกคนสวมแมสคือมาตรการรับมือที่ได้ผลดีที่สุดขณะนี้

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ