THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

09 เมษายน 2565 : 16:45 น.

เลย-ผู้ว่าฯเปิดงานท่องเที่ยวชุมชน"สงกรานต์นี้ที่โพนเลา"ยกโมเดลจากประเทศญี่ปุ่นมาเป็นแนวทางเพื่อส่งเสริมศักยภาพชุมชนให้เกิดกิจกรรมรองรับการเข้ามาใช้บริการของนักท่องเที่ยว

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิด กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน “สงกรานต์นี้ที่โพนเลา” โดยมี นายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) เขตตรวจราชการที่ 10 พร้อมด้วย นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดเลย นายอร่ามศักดิ์ วิริยะศรีสุวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางภัทราวดี หมั่นเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และ น.ส.เมตตา แสนอินอำนาจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประชาชนเข้าร่วมงาน ณ ฝายโพนเลา บ้านวังเลา หมู่ที่ 1 ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย

นายชัยธวัช กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้มีศักยภาพในด้านการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยใช้กระบวนการขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดรายได้ด้วยการยกระดับท่องเที่ยวคุณภาพเน้นกลุ่มท่องเที่ยวเป้าหมายเฉพาะมุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว รวมถึงส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว ด้วยการอาศัยกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทำงานแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารชุมชนท่องเที่ยวฯหลากหลาย บูรณาการแนวทาง D-HOPE (Decentralize Hand - On Program Exhibition) หรือ จัดนิทรรศการแบบกระจายที่ผู้ชมลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง

ทั้งนี้ ได้รับแนวทางมาจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมศักยภาพชุมชนให้เกิดกิจกรรมที่รองรับการเข้ามาใช้บริการของนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยโดยเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับเสน่ห์ของชุมชน ทั้งด้านสถานที่ อาหาร วิถีชีวิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆและเป็นการหนุนเสริมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ สนับสนุนให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ให้เกิดความเข้มแข็งโดยการใช้ความหลากหลาย ใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่น มาสร้างมูลค่าเพิ่ม ผ่านการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อเป็นการบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลยจึงได้จัดทำโครงการค้นหาผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Champ) ผลิตภัณฑ์เด่น และการทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ขึ้นมา

“การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนฝายโพนเลา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อีกแห่งหนึ่งของจ.เลย มีทั้งชมม่านน้ำตก ล่องเรือ ชมธรรมชาติของอำเภอเอราวัณ ก่อนเข้าไปสู่แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ของจังหวัดเลยสอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาจ.เลย ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โดยเฉพาะน้ำตกโพนเลา เป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของตำบลเอราวัณ สภาพเดิมเป็นลำน้ำสายหลักของตำบลที่หล่อเลี้ยงราษฎร ชาวตำบลเอราวัณ ทั้งในด้านการเกษตรกรรม อุปโภค บริโภค และเป็นที่อาศัยของสัตว์น้ำ ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของลำน้ำสวยทำให้ตำบลเอราวัณและชุมชนบ้านวังเลาตระหนักเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ จึงได้ดำเนินการสำรวจเส้นทางเดินของลำน้ำสวย และก่อสร้าง ฝายกั้นน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้เกษตรกรใช้ในการประกอบอาชีพ มีประตูระบายน้ำเป็นรูปตัวยู ทำให้การระบายน้ำลงบ่อพักน้ำเกิดม่านน้ำที่สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ บริเวณดังกล่าวนี้จึงเรียกว่า “ฝายโพนเลา” กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งของอำเภอเอราวัณ ตั้งอยู่ ณ บ้านวังเลา หมู่ที่ 1 ตำบลเอราวัณ สามารถรองรับและบริการนักท่องเที่ยวให้มีความสะดวกสบาย มีการบริการที่ดี ภูมิทัศน์ที่ความสวยงาม และความหลากหลายทางธรรมชาติอีกด้วย” ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าว

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ