THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

14 เมษายน 2565 : 14:35 น.

ปลัดกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการประชาชนพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เน้นย้ำบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 14 เม.ย. ที่จุดตรวจหลักศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา บริเวณหน้าไทยวัสดุ สาขาฉะเชิงเทรา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายวิจารณ์ เหล่าธรรมยิ่งยง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา นายอดิเรก แตงทอง ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา นางวราภรณ์ ศิริวงศ์ นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย สารวัตรกำนัน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนจิตอาสา รับการตรวจเยี่ยม

โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบแนวทางการปฏิบัติงานและลงนามสมุดตรวจเยี่ยม และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจ

 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กล่าวว่า ขอขอบคุณนายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา ตลอดจนฝ่ายปกครอง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ได้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางสัญจรเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ที่มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางถนนสิริโสธร ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่เชื่อมจากทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) และถนนสุวินทวงศ์ รวมถึงเส้นทางจากอำเภอต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่ตัวเมืองฉะเชิงเทรา ทั้งยังเป็นเส้นทางถนนสายบุญที่พี่น้องประชาชนนิยมใช้สัญจรเพื่อไปกราบสักการะหลวงพ่อโสธร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวฉะเชิงเทราและพุทธศาสนิกชนชาวไทย เพื่อความเป็นสิริมงคล ทำให้มีปริมาณการใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก

จากนั้น นายสุทธิพงษ์ พร้อมคณะไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจหลักศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอบ้านโพธิ์ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรแสนภูดาษ โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พลตำรวจตรี นัทวุฒิ สุวรรณละออง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา นายวิจารณ์ เหล่าธรรมยิ่งยง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา นายอดิเรก แตงทอง ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรานายอนุชา เรืองอมรวิวัฒน์ นายอำเภอบ้านโพธิ์ พันตำรวจเอก จิรวัฒน์ ยอดกระโหม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแสนภูดาษ นายมหัตถ์ มงคล จ่าจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สารวัตรกำนัน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนจิตอาสา รับการตรวจเยี่ยม

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ขอให้ฝ่ายปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายจราจร กฎหมายว่าด้วยเรื่องการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ อย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมการใช้กลไก “ด่านชุมชน” ในการเฝ้าระวัง ตรวจตรา ป้องปราม และตักเตือนบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนพื้นที่ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ในถนนสายรองและถนนในชุมชน โดยเน้นลดพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด ได้แก่ ดื่มแล้วขับ และขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุในทุกเทศกาล รวมทั้งรณรงค์สร้างกระแสการรับรู้และสร้างความปลอดภัยทางถนน เน้นสร้างบรรทัดฐานทางสังคมหรือปทัสถาน (Norms) โดยเฉพาะผู้ขับขี่ให้มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการขับรถที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง

ด้าน นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยศูนย์ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ได้บูรณาการและสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทุกอำเภอ ดำเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ตามนโยบายของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 โดยจากการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 11 – 13 เมษายน 2565 ในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นสะสมรวม 3 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บสะสม 4 คน (ชาย 3 คน และหญิง 1 คน) อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอบางปะกง และอำเภอราชสาส์น เกิดอุบัติเหตุ 8 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 9 คน

สำหรับ การตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ แบ่งเป็นจุดตรวจหลักในพื้นที่ 11 อำเภอ รวม 22 จุด ดำเนินการโดยศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ จุดตรวจรอง ดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 96 จุด และด่านชุมชน ดำเนินการโดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน จำนวน 56 จุด โดยการกระทำความผิดส่วนใหญ่พบว่า เป็นการขับรถเร็วเกินกำหนด ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับรถย้อนศร และแซงในที่คับขัน โดยจังหวัดฉะเชิงเทราจะได้กำชับให้ทุกอำเภอได้เตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนควบคู่กับการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโควิด – 19 ในช่วงที่พี่น้องประชาชนจะเดินทางกลับจากเยี่ยมเยียนครอบครัว และท่องเที่ยวตามที่ต่าง ๆ ตามนโยบายของท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยเน้นการเรียกตรวจและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะเส้นทางเลี่ยง ทางลัด และทางเชื่อมต่อสู่ถนนสายหลักในจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นถนนทางตรงวิ่งสวนเลนและไม่มีเกาะกลาง เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สแตนบายมอนิเตอร์ติดตามความปลอดภัย พร้อมจัดตั้งด่านอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน จุดบริการตรวจ ATK เพื่อหาเชื้อโควิด-19 ให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ทั้งบนเส้นทางหลักและเส้นทางรองทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2565 ที่กำลังจะถึงนี้ จะมีพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางไปท่องเที่ยวทัศนาจรกับครอบครัว ทยอยเดินทางกลับจากการพักผ่อนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีวันหยุดต่อเนื่อง และจะทำให้มีปริมาณรถบนท้องถนนเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ จึงได้กำชับให้ทุกจังหวัด อำเภอ เตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ทั้งนี้ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่กำลังจะเดินทางกลับจากภูมิลำเนาหรือกลับจากท่องเที่ยว ต้องตรวจเช็คสภาพรถให้มีความพร้อมใช้งาน และเตรียมความพร้อมด้านร่างกายในการขับรถเดินทางไกล หากพบว่าตนมีอาการง่วงนอน หรือในระหว่างเดินทางรู้สึกไม่สบาย สามารถแวะพัก ณ จุดบริการอำนวยความสะดวกที่มีอยู่ทุกเส้นทางทั่วประเทศ เพื่อความปลอดภัยของตัวท่าน ครอบครัว รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่น และหากพี่น้องประชาชนต้องการสอบถามเส้นทางในพื้นที่จังหวัด หรือแจ้งเรื่องด่วนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูล และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าทำการช่วยเหลือโดยเร็วต่อไป

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ