THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

21 เมษายน 2565 : 15:43 น.

กรมการพัฒนาชุมชนจับมือมทร.ศรีวิชัย ลงนาม MOU การบริการทางวิชาการแก่ชุมชนพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้เพื่อมุ่งพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและทุนทางวัฒนธรรม

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และ ศ.ดร. สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน ระหว่าง กรมการพัฒนาชุมชน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.) โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมผู้บริหารระดับสูงของสองหน่วยงานร่วมเป็นพยาน ณ ห้องประชุมสมิหลา ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย สงขลา

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า บันทึกข้อตกลงความเข้าใจฉบับนี้ ว่าด้วยการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่ให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล และกระบี่ ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือที่จะเกิดการสร้างสรรค์ประโยชน์สู่ชุมชนได้อย่างกว้างขวาง เพราะกรมการพัฒนาชุมชน เป็นองค์กรลำดับต้นๆ ของประเทศที่ให้ความสำคัญในการให้บริการประชาชน มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ สนับสนุนให้มีการจัดทำและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

“นับเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่ทั้ง 5 จังหวัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะได้ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินภารกิจภายใต้บันทึกข้อตกลงความเข้าใจฉบับนี้ ร่วมกันบูรณาการทรัพยากร การจัดการหน่วยงานเครือข่าย และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับต่าง ๆ ให้เชี่ยวชาญ ทันเหตุการณ์สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเกิดองค์ความรู้ใหม่ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระดับชุมชนและระดับภูมิภาคด้วยหลักวิชาการต่อไป” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าว

ด้าน ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงความเข้าใจฉบับนี้ ประกอบด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้กับการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชน รวมถึงการสร้างความร่วมมือในการหนุนเสริม ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน นอกจากนี้ยังมีการสร้างความร่วมมือในการหนุนเสริมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” การพัฒนาขีดความสามารถให้ชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตในพื้นที่ และการพัฒนาชุมชนสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานการเกษตรรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวแนวใหม่ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนร่วมมือในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การฝึกอบรม การประชุมและสัมมนาทางวิชาการ การจัดทำผลงานทางวิชาการ รวมทั้งความร่วมมือในการฝึกภาคปฏิบัติภาคสนามของนักศึกษา และยังมีการส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาชุมชน การเทียบหลักสูตรการฝึกอบรมของกรมการพัฒนาชุมชน กับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สะสมในธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อขอปริญญาต่อไปอีกด้วย

“ความร่วมมือของสองหน่วยงานในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและความสำคัญในการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน และมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชน การยกระดับเศรษฐกิจของชุมชน ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทุนทางวัฒนธรรม โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่สำคัญร่วมกัน” อธิการบดี มทร.กล่าว

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ