THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

03 พฤษภาคม 2565 : 12:57 น.

จังหวัดปทุมธานีจัดพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดิน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 3 พฤษาคม นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดินเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายเอกวิทย์  มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายดรณ์ สมิตะเกษตริน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอธัญบุรี ว่าที่ ร.ต.ธีระพล โชคนำชัย นายอำเภอลำลูกกา นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอสามโคก นางรัฐยา อาจหาญ เผยพร นายอำเภอลาดหลุมแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธี ที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักพระราชวังจัดพิธีพระราชทาน “พระพลังแผ่นดิน” ให้แก่ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 ณ อาคารบัญชาการ หน่วยราชการในพระองค์ 904 พระที่นั่งอัมพรสถาน เพื่อเชิญไปจัดพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดินให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งในวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้เข้ารับพระราชทานพระพลังแผ่นดินเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รวมจำนวน 1,172 องค์ เพื่อเชิญไปจัดพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดินให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และนายอำเภอ ณ สถานที่ที่จังหวัดกำหนด

สำหรับ พระพลังแผ่นดิน เป็นพระเนื้อผงทรงสามเหลี่ยม มีรูปแบบพุทธศิลป์ ด้านหน้าเป็นพระศรีศากยสิงห์หรือพระศรีอริยเมตไตรยเข้าสู่ยุคกึ่งพุทธกาล มีนาคพันพระอุระ หมายถึง ทรงโปรดทั้ง 3 ภพ (ไตรภูมิ) เลข 9 หมายถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เลข 10 หมายถึง พระทศพลญาณ พญาครุฑ หมายถึง ครุฑที่ดูแลชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทรงตบะบารมีอำนาจ ทำให้เกิดความสงบ ร่มเย็น เป็นสัญลักษณ์แห่งแผ่นดิน รูปจักร หมายถึง จัดสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์จักรี

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดิน ให้แก่ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในส่วนกลางและผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ที่ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมรามาการ์เดนส์ โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน เพื่อนำไปจัดพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดินให้แก่ ข้าราชการในสังกัดที่ได้รับพระราชทานต่อไป

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ