THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

16 มิถุนายน 2565 : 19:27 น.

ประเดิมภารกิจแรก ‘เกรียงไกร เธียรนุกุล’ งาน FTI Expo 2022 จับตาความสำเร็จยิ่งใหญ่สมการรอคอย

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงความพร้อมเปิดประเทศ kick-off ที่เชียงใหม่ โดยการจัด FTI EXPO 2022 : มหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจบีซีจี (BCG Economy Model) เตรียมขนทัพนวัตกรรมใหญ่ทุกภาคส่วน กระตุ้นเศรษฐกิจ ระดมองค์กรชั้นนำของประเทศ ภาครัฐ ภาคเอกชนและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ ครอบคุลม 11 คลัสเตอร์อุตสาหกรรม 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ และผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ภาคเหนือ รวมกว่า 400 ราย ร่วมจัดแสดงสินค้า การประชุมสัมมนา การเจรจาธุรกิจ พร้อมนำเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ หวังเปิดประสบการณ์ใหม่ให้แก่ SMEs/ผู้เข้าชมงาน ขยายช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ไทย สร้างโอกาสทางการค้าและเกิดเงินทุนหมุนเวียนภายในงานไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ มั่นใจเรียกความเชื่อมั่นภาคเศรษฐกิจและภาคประชาชน ให้ประเทศขับเคลื่อนไปได้อย่างเข้มแข็ง ประเดิมภารกิจแรก FTI EXPO 2022 เปิดเทรนด์นวัตกรรม

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมไทยต้องเจอกับความท้าทายหลายระดับทั้งปัญหาโควิด–19 ราคาน้ำมันดีเซลที่ลอยตัว ภาวะเงินเฟ้อ การดิสรัปชั่นด้านความรู้ การมาของเทคโนโลยีใหม่ รวมไปถึงหนี้สินครัวเรือนที่สูงขึ้นและกำลังซื้อที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมไทยอย่างมาก และนับเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในการพาอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวผ่านวิกฤตไปได้ และจากปัญหาความเปราะบางของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ผ่านมาที่ต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวจากต่างประเทศและการส่งออกของภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก ปัญหาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่ในขณะเดียวกัน เรายังมีภาคการผลิตที่ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคส่งออกซึ่งเติบโตได้ดีในช่วงที่ผ่านมา เห็นได้จาก GDP ของไทยในปี 2564 ปรับตัวดีขึ้นจากติดลบ 6.1 ในปี 2563 เป็นบวก 1.6 ในปี 2564 และคาดว่าในปี 2565 จะเติบโตถึง 5-10% จากปีที่ผ่านมาที่การส่งออกทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์

อย่างไรก็ตาม ยังมีความท้าทายเกี่ยวกับโครงสร้างของอุตสาหกรรมไทยที่ถูกขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมกลุ่มเดิมๆ กระจุกตัวเพียงไม่กี่กลุ่ม ขาดความยั่งยืนและไม่เกิดมูลค่าเพิ่มสุทธิที่แท้จริงให้แก่ประเทศ ดังนั้น จึงจำเป็นต้อง “ปฏิรูป” โครงสร้างอุตสาหกรรมในประเทศไทยให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เกิดความยั่งยืนมากขึ้นและเป็นแนวทางการเติบโตที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์ (inclusive growth) เป็นประโยชน์กับระบบเศรษฐกิจของไทยอย่างแท้จริง ซึ่งนอกจากจะเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ตามแนวทาง New S Curve แล้ว ยังต้องเน้นการปฏิรูปเกษตรอุตสาหกรรมตามความต้องการของตลาดด้วยแนวคิดของ Smart Agricultural Industry (SAI) ด้วย ทั้งหมดนี้คือที่มาของแนวคิด “Strengthen Thai Industry for Stronger Thailand : การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมเพื่อประเทศไทยที่แข็งแกร่งกว่าเดิม” ดังนั้น สภาอุตสาหกรรมฯ ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน หรือ ONE F.T.I. มีเป้าหมายร่วมกันที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วย One Vision, One Goal and One Team งาน FTI Expo 2022 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Shaping the Future Industry for Stronger Thailand I ฉากทัศน์ใหม่อุตสาหกรรมไทยสู่อนาคต เพื่อประเทศไทยที่แข็งแกร่งกว่าเดิม

นายเกรียงไกร  กล่าวว่า นับเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญของภาคอุตสาหกรรมไทยและองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษา ทั้งด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรม การค้าและการท่องเที่ยว เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย และภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว มุ่งเน้นการแสดงศักยภาพ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคปกติใหม่ (New Normal) รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนทั่วโลก เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนของภาคธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแสดงศักยภาพและยกระดับความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายในระดับประเทศภายใต้แนวคิด BCG Economy Model ซึ่งจะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต รวมทั้งเพื่อสร้างโอกาสในการขยายช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ไทย การค้าการลงทุนให้เชื่อมโยงสู่ระดับสากลอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคเพื่อให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้ทุกภาคส่วนของประเทศให้สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจต่อไปได้แบบ Next Normal โดยคาดว่าจะสร้างโอกาสทางการค้าและเกิดเงินทุนหมุนเวียนภายในงานไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ภายในงานนี้จะชูแนวคิด BCG Economy Model หรือ Bio-Circular-Green Economy ที่ถือเป็นวาระแห่งชาติ และเป็นนโยบายสำคัญของการดำเนินการของภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและยั่งยืนในระยะยาว การนำ BCG Economy Model เข้ามาขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ เป็นสิ่งที่ประเทศไทยเราทำได้และมีความได้เปรียบ โดยเฉพาะด้าน Bio Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพเนื่องจากไทยมีทรัพยากร มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นจุดที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ โดยสภาอุตสาหกรรมฯ ได้ร่วมผลักดันและดำเนินงานตามนโยบาย BCG ของประเทศ ภายใต้ 3 กลยุทธ์ คือ 1) การพัฒนาโมเดล BCG และการขยายผล 2) การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ และ 3) การพัฒนามาตรฐานและการสนับสนุนด้านนโยบาย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ (Bio-Circular-Green Economy) ไปพร้อมกัน โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้เติบโต เกิดธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรให้น้อยลง และลดมลพิษและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เกิดเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) : เนื่องจากไทยมีทรัพยากร และมีความหลากหลายทางชีวภาพ จึงเป็นจุดที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้

นายเกรียงไกร กล่าวว่า ส.อ.ท. ได้สร้าง Smart Agriculture Industry (SAI) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ผ่านภาคอุตสาหกรรม 45 อุตสาหกรรม 11 คลัสเตอร์อุตสาหกรรม เช่น การนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช (Plant-Based) เป็นต้น เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) : จะเป็นการนำเกษตรธรรมชาติมาใช้อย่างสมบูรณ์ และไม่ให้เกิดของเสีย หรือลดขยะให้เป็นศูนย์ (Zero-Waste) เช่น Recycle Road การนำพลาสติกมาผสมกับยางเพื่อนำมาปูถนน หรือการใช้เม็ดพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้มาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ ในอนาคตไทยมีแผนลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของภาคอุตสาหกรรมไทยให้ไปสู่ Net Zero ตามข้อตกลงที่ไทยได้ให้คำมั่นไว้กับประชาคมโลก เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) : การทำโครงการอุตสาหกรรมเมืองน่าอยู่ (Eco Factory) เพื่อให้ชุมชนกับอุตสาหกรรมอยู่รวมกันได้ ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำมาจัดแสดงสินค้าครอบคลุม 11 คลัสเตอร์อุตสาหกรรม อาทิ กลุ่มยานยนต์จะมีการจัดแสดงรถยนต์ไฟฟ้า (Zero Emission Vehicle : ZEV) และสร้างประสบการณ์การขับขี่รถยนต์ไฟฟ้า Test Drive ภายในงาน งาน FTI Expo 2022 ประกอบด้วย 6 กิจกรรมหลักๆ ได้แก่ FTI FUTURE FORUM รวมสุดยอดผู้นำองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนระดับประเทศเพื่อแสดงนโยบายและวิสัยทัศน์ของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต, EXHIBITION & RETAIL มากมายด้วยเทคโนโลยีล้ำหน้าของเหล่าพันธมิตรและสินค้าอุตสาหกรรมไทย, Business Matching & Networking พบปะคู่ค้าคนสำคัญเพื่อต่อยอดธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกัน, INNOVATION & TECHNOLOGY SHOWCASE ตื่นตากับนวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมล้ำสมัยที่เข้ามาช่วยให้ธุรกิจไปไกลกว่าเดิม, BCG ECONOMY MODEL SHOWCASE นำเสนอแนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกของเรา, พบนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตจากผู้ประกอบการภาคเหนือ Northern FOOD Valley & สินค้าที่ผลิตในประเทศไทยโดยได้รับการรับรอง Made in Thailand จากสภาอุตสาหกรรมฯ

ด้านนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า หลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย การส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่ มีความพร้อมเป็นประตูการค้าการลงทุนสู่สากล ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างยั่งยืน การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และอัตลักษณ์ของล้านนาในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่ ถือเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องร่วมผนึกกำลังกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมอย่างเต็มที่ทั้งด้านการท่องเที่ยวและด้านการจัดกิจกรรมงานต่างๆ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่สะดวกสบายและปลอดภัย งาน FTI Expo 2022 หรือมหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคมนี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่

ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า นับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่รอคอยสำหรับชาวเชียงใหม่ เป็นงานปฐมฤกษ์เปิดเมืองทั้งจังหวัดเชียงใหม่ โดยตลอด 5 วันของการจัดงาน ผมเชื่อมั่นว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเชียงใหม่และภาคเหนือได้มาก จากการใช้จ่ายของนักธุรกิจและผู้เข้าร่วมงานทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ และเพื่อเป็นแรงหนุนเสริมให้งานมีความยิ่งใหญ่มากขึ้น ทางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน จึงร่วมจัดงาน Lanna Expo 2022 โดยนำเอาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มาจัดแสดงควบคู่ไปพร้อมกับงาน FTI Expo 2022” “โควิด – 19 ทำให้จังหวัดเชียงใหม่ต้องหยุดการจัดกิจกรรมไปหลายอย่าง งาน FTI Expo 2022 จึงเป็นงานแรกที่จะกระตุ้นให้เชียงใหม่กลับมาคึกคัก และเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่า เชียงใหม่พร้อมแล้วสำหรับการจัดงานสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ คนเชียงใหม่พร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่าน และที่สำคัญกว่านั้น FTI EXPO 2022 ได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันที่ 29 มิถุนายน นี้” นายประจญ กล่าว FTI Expo 2022 พร้อมขานรับนโยบายรัฐบาลด้านเศรษฐกิจบีซีจี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทยทั้งระบบ พบกับความยิ่งใหญ่ สมการรอคอย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 หรือชมผ่าน Online : www.ftiexpo.com  หรือ Facebook: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ