THAI NEWS

23 พฤศจิกายน 2565 : 20:30 น.

สวธ.จัดการประกวดคลิป “สัญจรดี  วิถีไทย”  ปีที่ ๓ “จอดรถให้ถูกที่  ขับขี่ให้ถูกทาง”

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดประกวดทำคลิป สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ ๓ หัวข้อ “จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การใช้มารยาทไทยและมารยาทในสังคมในการแก้ไขปัญหาจราจร รวมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชนใช้มารยาทไทยและมารยาทในสังคมเป็นเครื่องมือสำหรับการปลุกจิตสำนึกที่ดีและจรรโลงให้สังคมมีความเป็นระเบียบวินัย ถ้อยทีถ้อยอาศัย ในการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างปกติ  โดยแบ่งการประกวดออกเป็น ๒ ระดับ คือ ๑.ระดับมัธยมศึกษา ( ม.๑ - ม.๖),ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า  ๒. ระดับอุดมศึกษา,ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) หรือเทียบเท่า

การประกวดแบ่งเป็น ๒ รอบ ดังนี้

๑.รอบคัดเลือก เพื่อคัดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ  จำนวน ๒๖ ทีมหรือคน ประกอบด้วย ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ – ม.๖), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า จำนวน ๑๓ ทีมหรือคน  และระดับอุดมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า จำนวน ๑๓ ทีมหรือคน

๒.รอบชิงชนะเลิศ  มีจำนวน ๒๖ ทีมหรือคน (ระดับละ ๑๓ ทีม หรือคน)

ทั้งนี้ ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดจะสมัครเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีม โดยต้องมีสมาชิกในทีมไม่เกิน ๓ คน ผู้ส่งผลงานส่งได้คนละหรือทีมละ ๑ ผลงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆในการสมัคร  รายลเอียดหลักเกณฑ์การสมัครสามารถดูเพิ่มเติมที่ http://www.culture.go.th/culture_th/ewt_news.php?nid=6756&filename=index หรือ https://www.twtvdo.com/ หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มค่านิยมและความเป็นไทย โทร. ๐๒ ๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๔๒๐๗  ในวัน เวลา ราชการ

โอกาสนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต ศึกษา ร่วมส่งคลิปเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวามคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ www.twtvdo.com ชิงเงินรางวัลกว่า  ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ