THAI NEWS

02 ธันวาคม 2565 : 16:19 น.

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.)

เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก 5 ธันวาคม 2565 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีคณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญถวายพระราชกุศล การถวายสังฆทาน ภัตตาหารปิ่นโต และจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ การกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ การประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันดินโลก (World Soil Day) และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “จิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย โดยการประปานครหลวง” โดยคณะจิตอาสาพระราชทาน 904 ผู้ว่าการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน กปน. ร่วมกันทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารฝ่ายคุณภาพน้ำ อาคาร 30 ปี และบ้านพักพนักงาน กปน. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และแสดงถึงความสามัคคีร่วมมือร่วมใจของบุคลากร กปน. และจิตอาสา ที่ช่วยดูแลเกื้อกูลสังคมร่วมกัน ตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ส่งเสริมให้พสกนิกรชาวไทยทุกคน มีความเสียสละและสามัคคี ในการสร้างสรรค์ความดีเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพระปรีชาสามารถที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีบริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน โดยองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศพระเกียรติคุณ ให้การรับรองวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันดินโลก (World Soil Day) อีกด้วย

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ