THAI NEWS

08 ธันวาคม 2565 : 16:41 น.

ผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมคว้ารางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2565

ดร.ภญ.มุกดาวรรณ  ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2565                                  โดยดร.ภญ.มุกดาวรรณ สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท  และระดับปริญญาเอก จากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เคยได้รับประกาศนียบัตร และรางวัลต่างๆ จากหลายสถาบัน อาทิเช่น NEBB Cleanroom Performance Testing (CPT) Certified Technician / Professional from National Environmental Balancing Bureau (NEBB), USA ( ปี 2557 - ปัจจุบัน) Certified Pharmaceutical Industry Professional; CPIP  (ปี  2559 – ปัจจุบัน) ได้รับรางวัลสตรีดีเด่น ประจำปี 2561 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ได้รับรางวัลเภสัชกรอุตสาหการดีเด่น ประจำปี 2563  จากสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)  ได้รับประกาศนียบัตร Project Management Professional (PMP) Certified from Project Management Institute, USA (ปี 2564-2566) และได้รับหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม Fellow of the College of Industrial Pharmacy (FCIP) Certified from The College of Industrial Pharmacy of Thailand ( ปี 2564- ปัจจุบัน)

ภญ.ดร.มุกดาวรรณ เป็นเภสัชกรนักปฏิบัติและผู้บริหารที่มีความยึดมั่นในวิถีแห่งคุณภาพ มีความตระหนักถึงความสำคัญของผลิตภัณฑ์ยาที่จะออกไปสู่ประชาชน ต้องมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ได้ผ่านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ มีการควบคุมและตรวจสอบทางคุณภาพตลอดกระบวนการ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ให้ความสำคัญต่อการศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเองและบุคลากรในสังกัด สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ มีไฟในการพัฒนางาน และนำองค์ความรู้ใหม่ๆรวมถึง ประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน และการแลกเปลี่ยนกับผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ

ดร.ภญ.มุกดาวรรณ เป็นผู้ผลักดัน และขับเคลื่อนให้โครงการขอรับรอง WHO-Prequalification ผลิตภัณฑ์ Efavirenz Tablets 600 mg ที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม เข้าสู่บัญชีผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองโดยองค์การอนามัยโลก ซึ่งถือเป็นโรงงานผลิตยาแห่งแรกของประเทศไทยในปัจจุบันที่ได้รับการรับรองโรงงานบน Web site www.who.int  ในเรื่องการเผยแพร่ความรู้ เป็นผู้ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านเภสัชอุตสาหกรรมโดยผ่านการดูงาน การสอนงานนิสิตนักศึกษา ในคณะเภสัชศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เพื่อส่งเสริมการผลิตบุคลากรเข้าสู่วงการเภสัชอุตสาหกรรม การออกแบบโรงงานสีเขียวในโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิต ระยะที่ 2 ให้ได้ระดับ Certified ตามมาตรฐาน LEED USA โรงงานผลิตยารังสิต ระยะที่ 2 ถูกออกแบบโดยใช้หลักการการออกแบบโรงงานสีเขียว (Green Factory) เป็นโครงการที่มีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ไม่ปล่อยของเสีย หรือรบกวนประชาชนในพื้นที่ ทั้งยังเป็นโรงงานที่มีกำลังการผลิตสูงโดยนำ Digital Technology มาทดแทนแรงงานคน มีส่วนช่วยให้ประชาชนเข้าถึงยาที่มีคุณภาพ ในราคาเป็นธรรม

เป็นคณะผู้วิจัยโครงการวิจัย และถอดบทเรียน Efavirenz WHO PQ: กรณีศึกษาความร่วมมือรัฐ-เอกชน ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและควบคุมคุณภาพ ปี 2563 เป็นตัวแทนองค์การเภสัชกรรม ร่วมกับสภาเภสัชกรรม ในการจัดทำร่างมาตรฐานเภสัชกรรมทางไกล (telepharmacy) ในส่วนของมาตรฐานด้านการขนส่ง และเป็นผู้ผลักดันร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดโครงการการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตขององค์การอนามัยโลกสำหรับตัวยาสาคัญและเภสัชภัณฑ์สำเร็จรูป WHO prequalification GMP inspection technical updates of active ingredients and finished pharmaceutical products โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตจาก WHO PQ Programme เมื่อปี 2563     

“เชื่อเสมอว่าความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น เช่นเดียวกับการขวนขวายพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ ไม่จำกัดแค่เฉพาะในสาขาวิชาชีพเท่านั้น ยังรวมไปถึงองค์ความรู้ในด้านการบริหาร การวิศวกรรม แม้จะยากในช่วงแรก แต่หากตั้งใจก็สามารถบรรลุตามความมุ่งหวังได้ เพื่อนำมาความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้และพัฒนางานของโรงงานผลิตยารังสิตและองค์การเภสัชกรรมให้พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงพร้อมก้าวสู่ตลาดสากล เพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้ยาที่ดีมีคุณภาพ ส่งผลให้มีชีวิตที่ยืนยาวต่อไป” ภญ.ดร.มุกดาวรรณ กล่าว

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ