THAI NEWS

27 มกราคม 2566 : 11:03 น.

อ.อ.ป. ขอขอบคุณ พญ.นลินี ไพบูลย์ ในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนงานด้านอนุรักษ์และดูแลช้างไทย ที่ ส.คช.

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 นายสุกิจ  จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) และ น.สพ.ดร.

สิทธิเดช มหาสาวังกุล ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์ ส.คช. เข้าพบ พญ.นลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน จำกัด เพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนเงินบริจาคสมทบกองทุนอนุรักษ์ช้างไทย

ในการจัดซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับไว้ใช้ในการดูแลรักษาช้างที่เจ็บป่วย พิการ และช้างชรา ให้กับ ส.คช. อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ณ บริษัท กิฟฟารีน จำกัด กรุงเทพฯ

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ