THAI NEWS

31 มกราคม 2566 : 13:48 น.

อธิบดีกรมโยธาฯ เร่งติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนบางเสร่และพื้นที่ต่อเนื่อง จังหวัดชลบุรี กระตุ้นเศรษฐกิจและการค้า รองรับการขยายตัวของพื้นที่ EEC

       

                นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นายพงษ์นรา  เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายสักรินทร์ อินทรสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง นางสาวสุภัทรา ชัยเทวารัณย์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ และนายญาณศิลป์ ภัสรางกูร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี และคณะผู้บริหารกรมฯ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนบางเสร่และพื้นที่ต่อเนื่อง ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ภายใต้กรอบโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พร้อมสร้างมาตรฐานและความปลอดภัยในการดำรงชีวิต ส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยววิถีชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

         นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบาย

ในการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อส่งเสริมการลงทุน ซึ่งจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและทำให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตขึ้น

โดยครอบคลุมพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ซึ่งนโยบายดังกล่าวส่งผลให้เกิดทิศทาง

การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองเพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

         ทั้งนี้ ชุมชนบางเสร่ นับว่าเป็นชุมชนประมงเก่า มีอาคารบ้านเรือนที่มีเอกลักษณ์ เป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศชายทะเลที่มีชื่อเสียง ตลอดจนเป็นย่านการค้าที่สำคัญของอำเภอสัตหีบและจังหวัดชลบุรี ซึ่งในปัจจุบันมีแนวโน้มทิศทางการพัฒนาและการขยายตัวของเมือง จากด้านทิศเหนือคือเมืองพัทยา และด้านทิศใต้จากเมืองสัตหีบเข้ามาสู่พื้นที่ของชุมชนบางเสร่ ซึ่งเป็นผลมาจากการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา EEC ในด้านต่าง ๆ ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจและการค้า การลงทุนในด้านต่าง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้น กรมฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นของการวางผังเมืองเพื่อการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต จึงได้ดำเนินวางและจัดทำผังเมืองเพื่อพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนบางเสร่ และเป็นกรอบแนวทางชี้นำการพัฒนาพื้นที่ชุมชนต่อไป

         อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฯ จัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนบางเสร่

และพื้นที่ต่อเนื่อง ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ภายใต้กรอบโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก อีกทั้งเป็นการต่อยอดและพัฒนาตามผังเมือง เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองตามนโยบายพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยเป็นการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนบางเสร่ที่มีเอกลักษณ์และศักยภาพด้านการท่องเที่ยว สามารถสร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้โครงการครอบคลุมพื้นที่ชุมชน ตลอดจนถนนและคลองสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบางเสร่ โดยประกอบด้วย การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเท้า เขื่อนป้องกันตลิ่ง และการปรับปรุงคลองระบายน้ำ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2566 หากโครงการฯ แล้วเสร็จ จะทำให้ชุมชนมีถนน ทางเท้า ระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยในการสัญจร เดินทางได้สะดวกมากขึ้น มีสถานที่สำหรับกิจกรรมนันทนาการ การออกกำลังกายของชุมชน เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยววิถีชุมชนที่มีเอกลักษณ์ ตลอดจนสามารถลดปัญหาน้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเมื่อถึงฤดูน้ำหลาก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ