THAI NEWS

22 มีนาคม 2566 : 17:41 น.

MEA แจ้งเตือนย้ายบ้าน อย่าลืม! ยกเลิก-เปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ลดเสี่ยงค้างค่าไฟไม่รู้ตัว

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะหน่วยงานให้บริการด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เตือนผู้ใช้ไฟฟ้าเจ้าของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า หากมีการเปลี่ยนเจ้าของสถานที่ ควรยกเลิก หรือเปลี่ยนชื่อเจ้าของเครื่องวัดฯ เพื่อป้องกันการรับผิดชอบหนี้ค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้น ณ สถานที่ใช้ไฟฟ้านั้น เนื่องจากในปัจจุบัน มีประชาชนบางส่วนที่ย้ายสถานที่อยู่อาศัย แต่ไม่ได้ยกเลิก หรือเปลี่ยนชื่อเจ้าของเครื่องวัดฯ ให้เป็นเจ้าของรายใหม่ ทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารายเดิม แม้จะย้ายที่อยู่ไปแล้ว แต่ก็อาจได้รับผลกระทบจากการค้างชำระค่าไฟฟ้าของผู้อยู่อาศัยรายใหม่ได้ ซึ่ง MEA ไม่สามารถดำเนินธุรกรรมการยกเลิก หรือเปลี่ยนชื่อเจ้าของเครื่องวัดฯ แทนผู้ใช้ไฟฟ้าได้

ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความประสงค์จะรับบริการดังกล่าว สามารถติดต่อได้ผ่าน 2 ช่องทาง คือ ที่ทำการไฟฟ้านครหลวงเขตต่าง ๆ หรือ ช่องทางออนไลน์ ผ่านบริการ MEASY (https://eservice.mea.or.th/measy) โดยในกรณียกเลิกชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า สามารถใช้เอกสารหลักฐานของผู้เป็นเจ้าของเครื่องวัดฯ และกรณีการเปลี่ยนชื่อเจ้าของเครื่องวัดฯ สามารถใช้เอกสารหลักฐานของเจ้าของรายใหม่ ซึ่งทั้ง 2 กรณี ใช้เอกสารหลักฐาน ดังนี้

1 บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)

2 เอกสารแสดงความเกี่ยวพันกับสถานที่ใช้ไฟฟ้า เช่น ทะเบียนบ้าน หนังสือให้เลขบ้าน หรือหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือโฉนดที่ดิน ที่มีชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นเจ้าของ (กรณีผู้ดำเนินการ ไม่มีชื่อเป็นผู้ใช้ไฟฟ้า)

3 หนังสือมอบอำนาจพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีมอบอำนาจ)

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของ MEA ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter : @mea_news, Instagram :  meafanclub และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ