THAI NEWS

24 มีนาคม 2566 : 19:52 น.

MEA คว้า 2 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ภายใต้แนวคิด “รัฐวิสาหกิจไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน GROW GREEN BALANCE” โดยมี นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง นายสมศักดิ์ บำรุงวัด รองผู้ว่าการ MEA เข้ารับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2565 โดยในปี 2565 MEA ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่

- รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านความคิดสร้างสรรค์ ประเภทชมเชย จากผลงาน "เครื่องตั้งเทียบมิเตอร์ไฟฟ้า IoT"

- รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านนวัตกรรม ประเภทชมเชย จากนวัตกรรม "คอนเหล็กเคลือบฉนวนพีอี"

ผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมเดินหน้าพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร (Energy for City Life, Energize Smart Living)" ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้สอดรับกับความต้องการวิถีชีวิตคนเมืองในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้มีความทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย ให้เป็นพลังงานสำหรับเมืองมหานครตลอดจนรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งการได้รับรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารงานองค์กร และการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของ MEA ที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองเป้าหมายเพื่อให้เกิดความยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการใช้ความคิดสร้างสรรค์การบริหารจัดการความรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบต่อเนื่องภายในองค์กร จนสามารถนำนวัตกรรมดังกล่าวมาใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป

สำหรับงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) จัดเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประกาศให้สาธารณชนและสังคมได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่ดีเด่นในด้านต่าง ๆ อันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ สร้างขวัญและกำลังใจให้รัฐวิสาหกิจในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง ช่วยส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ