THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

11 กรกฎาคม 2562 : 18:20 น.

เชียงใหม่เตรียมสถานที่ 8 แห่ง พร้อมจัดสอบแข่งขันเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น แนะผู้เข้าสอบเตรียมตัวให้พร้อม

นายภิญโญ พัวศรีพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น(กสถ.) ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2562 และได้มีการกำหนดวันสอบแข่งขันพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 14 ก.ค. 2562 โดยครั้งนี้มีผู้สมัครสอบทั่วประเทศมากถึง 338,051 คน แบ่งเป็นศูนย์อำนวยสอบกลุ่มภาค/เขต 17 แห่ง รวมศูนย์อำนวยการสอบจังหวัดทั้งหมด 27 จังหวัด ซึ่งจ.เชียงใหม่เป็นทั้งศูนย์อำนวยการสอบภาคเหนือเขต 1 และศูนย์อำนวยการสอบจ.เชียงใหม่ โดยในเขตจ.เชียงใหม่มีผู้สมัครสอบจำนวน 18,333 คน

ทั้งนี้ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.เชียงใหม่ได้กำชับให้การดำเนินการสอบแข่งขัน ด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม รวมทั้งต้องอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าสอบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจราจร รถโดยสารสาธารณะ ที่พัก ฯลฯ ซึ่งจ.เชียงใหม่ได้แต่งตั้งอนุกรรมการประจำศูนย์อำนวยการสอบ โดยมี นายมนัส ขันใส รองผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานอนุกรรมการ ดำเนินการประสานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าสอบในพื้นที่จ.เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยดำเนินการร่วม ได้มีการประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อรองรับคนที่มาเข้าสอบในพื้นที่ ซึ่งมากถึงเกือบ 2 หมื่นคน

สำหรับ สนามสอบในจ.เชียงใหม่ มีทั้งหมด 8 สนามสอบ ได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ 3. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4. มหาวิทยาลัยพายัพ5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6. โรงเรียนวชิรวิทย์ 7. โรงเรียนพาณิชยการลานนาเชียงใหม่ และ 8. วิทยาลัยพาณิชยการเชียงใหม่ ซึ่งจากการตรวจสนามสอบทั้ง 8 แห่ง พบว่า พร้อมรับการสอบแข่งขัน ส่วนสนามสอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการก่อสร้างปรับปรุงถนน ดังนั้นผู้เข้าสอบควรเผื่อเวลาในการเดินทางด้วย และขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่วางแผนการเดินทาง และขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางในแต่ละสนามสอบเพราะการจราจรหนาแน่น

ทั้งนี้ จ.เชียงใหม่ ได้มีการเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนเป็นกรณีพิเศษในวันเสาร์ที่ 13 ก.ค. 2562 โดยหากผู้เข้าสอบทำบัตรประชาชนหาย สามารถติดต่อทำบัตรประชาชนได้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ และศูนย์บริการประชาชน ชั้น 2 ศูนย์การค้าแอร์พอร์ตพลาซ่า หากมีข้อสงสัยสอบถามเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน หรือพบเห็นรับทราบการทุจริต เรียกรับเงิน การสอบแข่งขันเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2562 ในพื้นที่สนามสอบจ.เชียงใหม่ สามารถโทรศัพท์แจ้ง/สอบถาม ได้ที่ 053-112988, 063-2065585

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ