THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

13 กรกฎาคม 2562 : 15:49 น.

รองธิบดี พช.ลงพื้นที่ติดตามหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเมืองอุตรดิตถ์ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน มุ่งหวังสร้างความสุขในชุมชนเกิดขึ้นอย่างแท้จริง

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย นำคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่บ้านร้องลึก หมู่ที่ 6 ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายสาโรช ภัทรชานนท์ นายอำเภอทองแสนขัน พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมต้อนรับ

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า การตรวจเยี่ยมครั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามงานและให้กำลังใจแก่กลุ่มสัมมาชีพชุมชนสานเข่งครัวเรือนต้นแบบการเลี้ยงหมูด้วยน้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยจากมูลสัตว์ ตลอดจนการติดตามกิจกรรมการทำไม้กวาดทางมะพร้าว และพรมเช็ดเท้าของผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังได้ติดตามกิจกรรมลดรายจ่าย และกิจกรรมคัดแยกขยะ เกษตรทฤษฎีใหม่(โคกหนองนาโมเดล) ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯดังกล่าว ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน ช่วยกันยกระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตั้งเป้าสร้างความอยู่ดีกินดี 878 อำเภอทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตาม กรมฯได้ขับเคลื่อนโครงกาฯดังกล่าวนี้โดยกำหนดดำเนินการในพื้นที่ 878 อำเภอ ๆ ละ 1 หมู่บ้าน ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2562 โดยมีผู้นำ อาสาสมัคร องค์กร เครือข่ายในชุมชน และคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัด เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน ซึ่งการดำเนินโครงการที่ผ่านมา 2 เดือน ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพี่น้องประชาชน และภาคีการพัฒนาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ส่งผลให้การดำเนินโครงการในภาพรวมมีความก้าวหน้าไปแล้วมากถึง 90 % มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 100,000 คน

สำหรับ จุดเด่นของการดำเนินโครงการมีกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาให้สมาชิกของชุมชนได้ร่วมมือร่วมใจกัน สร้างสิ่งดีงามให้แก่ชุมชนร่วมกันเป็นประจำทุกเดือน ในลักษณะโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และตระหนักถึงการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเน้นให้ทุกครัวเรือนในหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมและมีกิจกรรมต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการนี้ กรมฯ ได้ตระหนักถึงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน ด้วยกิจกรรมตามตัวชี้วัด 3 กลุ่มหลัก (มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน) โดยพิจารณาจาก 13 ตัวชี้วัด อาทิ การจัดทำบัญชีครัวเรือน การบริหารจัดการขยะ การบริหารจัดการหนี้ มีกองทุนสวัสดิการ และเป็นชุมชนปลอดอบายมุข เป็นต้น และหากชุมชนใดสามารถดำเนินการด้านใดได้โดดเด่นก็จะได้รับการพัฒนาส่งเสริม มากขึ้น พร้อมทั้งเป็นแนวทางให้แก่ชุมชนอื่น ๆ ได้อีกด้วย

“สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในแนวทางขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม กรมฯ เชื่อมั่นว่าการดำเนินงานที่สร้างการมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับครัวเรือน จะเป็นการเสริมสร้างความกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชนในชุมชน/หมู่บ้านทุกมิติไปพร้อมๆกัน รวมถึงยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับของการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่จะนำไปสู่การสร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง” รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าว

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ