THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

21 สิงหาคม 2562 : 15:26 น.

พช.ผนึก มูลนิธิปอเต็กตึ้ง เดินหน้าโครงการแก้จน มอบอุปกรณ์ทำกินสนับสนุนอาชีพให้ผู้ยากไร้ 4 ครอบครัวในจ.นนทบุรี

เมื่อวันที่ 21 ส.ค.นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ในพื้นที่จ.นนทบุรี จำนวน 4 ครัวเรือน โดยมีนายอุทัย ทองเดช ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน (พช.) ร่วมพิธีและมี นายอำพล อังคอาภรณ์กุล รองผวจ.นนทบุรี พร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัดนนทบุรี เป็นตัวแทนจังหวัดนนทบุรี ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครัวเรือนยากจนด้วย ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดบางอ้อยช้าง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ทั้งนี้ การดำเนินงานแก้จนในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามแนวทางประชารัฐ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนให้สามารถบริหารจัดการชีวิตได้อย่างเหมาะสม ด้วยกระบวนการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ ชี้เป้าชีวิต จัดทำเข็มทิศชีวิต หรือแผนชีวิต บริหารจัดการชีวิต และดูแลชีวิต ตลอดจนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

นายนิสิต กล่าวว่า แนวทางของความร่วมมือได้กำหนดการดำเนินงานไว้คือ กรมการพัฒนาชุมชนสำรวจครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่ต้องการอาชีพ จัดกลุ่มแยกประเภทอาชีพที่ต้องการขอรับการสนับสนุนองค์ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ วิเคราะห์ศักยภาพครัวเรือนยากจน เพื่อกำหนดครัวเรือนยากจนเป้าหมาย และแนวทางการสนับสนุน และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนที่ผ่านการจัดกลุ่มมาแล้ว ต่อจากนั้นทั้งสองหน่วยงานจะดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ และนำผลการประเมินมาพัฒนาช่วยเหลือคนยากจน และคนที่ด้อยโอกาสให้มีเครื่องมือ ในการประกอบอาชีพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขต่อไป

สำหรับ การมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ในพื้นที่จ.นนทบุรี สำรวจจากข้อมูล จปฐ.ปี 2561 เป็นครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยไม่ถึง 38,000 บาท/ปี และพร้อมที่จะประกอบอาชีพ ประกอบด้วย 4 ครัวเรือน ได้แก่ ครัวเรือนที่ 1 นางโชยชื่น กระทุ่ม อ.บางกรวย ได้รับมอบอุปกรณ์ทำขนมและรถเข็น ขนาด 55 ซม. X 90 ซม. จำนวน 1 คัน เพื่อขายขนมหวาน

ครัวเรือนที่ 2 นางสุนิสา สนธิสุข อ.บางกรวย ได้รับมอบอุปกรณ์หม้อหุงข้าวขนาด 3 ลิตร เตาแก๊สปุ๊กลุ๊ก (7 กก.) และรถเข็น ขนาด 70 ซม. x 130 ซม. จำนวน 1 คัน เพื่อขายอาหารตามสั่ง ครัวเรือนที่ 3 นางสุกานดา วาแสนดี อ.บางบัวทอง ได้รับมอบอุปกรณ์เตาย่างขนาด 12x 24 นิ้ว ถังน้ำแข็ง ร่มพร้อมขาตั้ง และชุดโต๊ะเก้าอี้ สำหรับร้านขายลูกชิ้นปิ้ง และ ครัวเรือนที่ 4 นางสาวทองคำ เจ๊ะไป๊ะ อ.บางบัวทอง ได้รับมอบอุปกรณ์หม้อทอดลูกชิ้น ตู้ใส่ลูกชิ้น เตาแก๊สปุ๊กลุ๊ก (7 กก.) ถังน้ำแข็ง ร่มพร้อมขาตั้ง และชุดโต๊ะเก้าอี้ สำหรับร้านขายลูกชิ้นทอด

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ