THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

22 กันยายน 2562 : 15:41 น.

กรมการพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ (CDF CHARITY RUN 2019) เหล่านักวิ่งสายบุญร่วมงานคับคั่ง ท่ามกลางสายฝนโปรยปราย บนเขื่อนขุนด่านฯ จ.นครนายก

วันที่ 22 ก.ย.นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชมชน (พช.)กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลโครงการ เดิน วิ่ง แบ่งบัน สานฝันน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF CHARITY RUN 2019) โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ข้าราชการ และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล อ.เมือง จ.นครนายก

นายนิสิต กล่าวว่า กรมการพัฒนาชมชน ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กก่อนวัยเรียนว่า เป็นวัยที่สำคัญและเหมาะสมในการปูพื้นฐาน จึงได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบท เพื่อเป็นกองทุนในการความช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเหมาะสม และเมื่อปี 2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณารับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ และพระราชทาน พระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า "กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"

ประกอบด้วย กองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลางและจังหวัด 76 จังหวัด โดยทุกกองทุนได้จัด กิจกรรมเพื่อหารายได้สมทบกองทุนฯ เป็นประจำทุกปี และนำเงินกองทุนฯ ไปใช้ในการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กก่อนวัยเรียน อายุแรกเกิดถึง 6 ปี โดยได้มอบทุนช่วยเหลือเด็กเล็กที่ยากจนและด้อยโอกาสในชนบทไปแล้ว กว่า 98,000 คน รวมเป็นเงินกว่า 120 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 กรมการพัฒนาชุมชน โดยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ได้จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ (CDF CHARITY RUN 2019) ในวันที่ 22 ก.ย. 2562 ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐริราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการหารายได้สมทบกองทุนฯ และนำเงินไปช่วยเหลือเด็กยากจนด้อยโอกาส และเป็นการประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายกไปพร้อมกันด้วย

สำหรับ การจัดกิจกรรมในปีนี้ ได้รับความสนใจจากสาธารณชนเป็นอย่างมาก แม้ว่าจะมีสายฝนโปรยปรายตลอดวันจัดกิจกรรม แต่เหล่านักวิ่งสายบุญต่างวิ่งเข้าเส้นชัยเพื่อรับเหรียญอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ร่วมสมัครรวมทั้งสิ้น 5,257 คน โดยผู้ชนะ Half Marathon 21 กิโลเมตร ได้แก่ ประเภทชาย นายสมพงษ์   บรรดาศักดิ์ และ ประเภทหญิง น.ส.นารี ประดิษฐ์พงษ์

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ