THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

18 มกราคม 2563 : 10:42 น.

พช.ผนึกสภาสตรีแห่งชาติฯเดินสายขึ้นเหนือปลุกคนแม่ฮ่องสอนสวมใส่ผ้าไทย ชูผ้าไทยชาวชนเผ่าเมืองสามหมอกมีความงดงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ที่ศูนย์ศิลปาชีพ จ.แม่ฮ่องสอน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ คณะกรรมการสภาสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ ตามโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”กับนายสุวพงศ์ กิตติภัทรพิบูลย์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน ร่วมกันสวมใส่ผ้าไทยชนเผ่า

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ผ้าไทยชนเผ่าประกอบด้วย ผ้าไทยใหญ่ ผ้าไทยกะเหรี่ยง/ปาปะเกอยอ ผ้าไทยลีซู นิยมใช้สีสันผ้าสดใส ผ้าไทยมูเซอหรือลาหุแดง ผ้าไทยมูเซอดำหรือลาหุดำ ผ้าไทยม้ง ซึ่งรับการยกย่องว่ามีฝีมือในการปัก และมีทักษะในการทำกระโปรงจีบ ผ้าไทยละเวื้อ มีการแต่งกายด้วยเครื่องประดับ ผ้าไทยกระเหรี่ยงโป นิยมการปักด้วยลูกเดือย ซึ่งผ้าไทยชนเผ่า ด้วยลักษณะภูมิประเทศของจ.แม่ฮ่องสอน ส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีพี่น้องชนเผ่าชาติพันธุ์ หลากหลายอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมาเป็นเวลาช้านานมีการสืบสานศิลปวัฒนธรรมผ่านผ้าไทยชนเผ่า ที่มีความงดงามและเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละชนเผ่า

ดร.วันดี กล่าวว่า จ.แม่ฮ่องสอน เมืองสามหมอกมีความงดงามทางธรรมชาติ ด้วยมีป่าไม้ แหล่งน้ำ ลำธาร พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ มีเอกลักษณ์ วัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มที่ชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องการแต่งกาย ด้วยผ้าไทยชนเผ่า ดังนั้นหากพี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดร่วมใจกันใส่ผ้าไทยจะทำให้จ.แม่ฮ่องสอนมีความสวยงามทั้งธรรมชาติและความสวยงามของวัฒนธรรม อันจะหาที่ไหนเทียบมิได้

นายสุวพงศ์ กล่าวว่า จ.แม่ฮ่องสอนมีความงดงามทางธรรมชาติ มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย มีความยินดีที่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำโครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน และพี่น้องชาวแม่ฮ่องสอนจะร่วมกันใส่ผ้าไทยเพื่อสืบสานภูมิปัญญาชนเผ่าให้ยั่งยืนสืบต่อยังลูกหลานไทยตราบนานเท่านาน

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ