THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

03 กุมภาพันธ์ 2563 : 20:27 น.

ปทุมธานี-รมช.เกษตรฯตรวจเยี่ยมตลาดไท ตามมาตรการเฝ้าระวังผักและผลไม้นำเข้าจากต่างประเทศ พร้อมคุมเข้มสารพิษตกค้างทางการเกษตรเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจำหน่ายผักผลไม้นำเข้าและโครงการผักร่วมใจ พร้อมด้วย นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ณ ตลาดไท จ.ปทุมธานี เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริโภคผักผลไม้ที่จำหน่ายในประเทศ โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี รองผวจ.ปทุมธานี นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯและอย.ได้มีการบูรณาการร่วมกันในการกำกับดูแลผักและผลไม้ที่จำหน่ายในประเทศ และการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างตลอดห่วงโซ่ ครอบคลุมตั้งแต่การปลูก การคัดบรรจุ การจำหน่าย การบริโภค ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในเรื่องการปลูก ที่ผ่านมาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติตามระบบจัดการคุณภาพ (Good Agiculture Pracices GAP) พืช ซึ่งจะมีเกณฑ์ที่ควบคุมดูแลการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างเข้มงวด แต่อาจมีเกษตรกรบางรายที่พบการใช้สารเคมีไม่ถูกต้องอยู่บ้าง

ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตรได้แจ้งผลการตรวจพบสารเคมีทางการเกษตรที่เกินมาตรฐานให้เกษตรกรทราบ เพื่อนำไปปรับปรุงและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหามายังกรมวิชาการเกษตร หากตรวจพบปัญหาซ้ำ จะพิจารณาให้พักใช้ใบรับรองแหล่งผลิตพืช แต่หากเป็นแปลงใหม่ที่มีผลการตรวจประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด กรมวิชาการเกษตรจะไม่ออกใบรับรองGAP ให้เกษตรกรรายนั้น หรือหากตรวจพบวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 เป็นสารเคมีที่ห้ามนำเข้า-ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง จะสั่งเพิกถอนใบรับรอง และสารวัตรเกษตรจะเข้าติดตามตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายสารเคมี ทางการเกษตรในพื้นที่ หากพบการกระทำผิดจะแจ้งเรื่องส่งฟ้องดำเนินคดีต่อไป

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการอาหารและยาได้ออกคำชี้แจงมาตรการเฝ้าระวังผักและผลไม้ที่อาจมีสารพิษตกค้างทางการเกษตร ทั้งที่ด่านนำเข้า สถานที่คัดบรรจุรวมทั้งสถานที่จำหน่ายทั่วประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค โดยมาตรการดังกล่าวจะดำเนินการตรวจสอบสารพิษตกค้างทางการเกษตรและการแสดงฉลากของผักและผลไม้ ณ ด่านอาหารและยา สถานที่คัดและบรรจุและสถานที่จำหน่ายทั่วประทศ

ขณะที่ อย.ได้มีการชี้แจงกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ได้แก่ เครือข่ายเกษตรกร ผู้ประกอบการคัดและบรรจุ ผู้นำเข้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก ทราบเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โดยหากตรวจพบสารพิษตกค้างในผักและผลไม้เกินค่ามาตรฐาน จะมีโทษปรับสูงสุด 50,000 บาท แต่หากมีปริมาณสารพิษตกค้างในปริมาณที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จะมีโทษจำคุกสูงสุด 2 ปี หรือปรับสูงสุด 20,00 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเลือกซื้อผักผลไม้สังเกตจากสัญลักษณ์ OR Code ที่อยู่บนฉลากหรือสอบถามจากผู้ขาย เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผักและผลไม้นั้นมาจากแหล่งที่มีคุณภาพ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าผักผลไม้นั้นมีความปลอดภัย ผลิตมาจากสถานที่ที่ได้รับการรับรอง

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ