THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

06 พฤษภาคม 2563 : 16:31 น.

ปทุมธานี-วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีนำเครือข่าย"พลังบวร"ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ อ.หนองเสือ มอบสิ่งของเครื่องใช้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เมื่อวันที่ 6 พ.ค.น.ส.ฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี เครือข่ายในพื้นที่ นำพลังบวร ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ.หนองเสือ ลงพื้นที่ตามโครงการ "เดินตามรอยพระราชา ส่งต่อกำลังใจ" เพื่อให้ความรู้ประชาชนรู้เท่าทัน และเข้าใจสถานการณ์โควิด-19 พร้อมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และมอบถุงยังชีพให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

น.ส.ฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน อาทิ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุจากการระบาดของโควิด-19 จำนวน 20 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และสร้างขวัญกำลังใจให้ร่วมฝ่าฟันโควิด-19 ไปด้วยกัน

จากนั้น น.ส.ฐิต์ณัฐ พร้อมนายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้แห่งชาติ ช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และความสมบูรณ์ของนิเวศ เป็นผลดีต่อการบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมรับมือกับภัยพิบัติ และความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ในพื้นที่วัดพวงแก้ว ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ