THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

22 กรกฎาคม 2563 : 18:46 น.

อุดรธานี-ผู้ว่าอุดรฯพาลงแขกดำนานำชุมชนลดต้นทุนปลูกข้าวเลี้ยงชีวิตสู้โควิด- 19 สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสร้างความ สมัครสมานสามัคคี

เมื่อวันที่ 22​ ก.ค.2563 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานในกิจกรรมลงแขกดำนา ตาม”โครงการน้ำเต็มนาผู้ว่าพาดำ นำชุมชนพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 ณ​ทุ่งนา ต.พันดอน อ.กุมภวาปี​จ.อุดรธานี โดยมี นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี นายธวัชชัย ศรีทอง รองผวจ.อุดรธานี​ หัวหน้าส่วนราชการส่วน​ ผู้จัดการ ธกส. ผู้บริหาร อปท. และพี่น้องเกษตรกร ร่วมลงแขกดำนาปลูกข้าว แข่งขันดำนา สร้างความสนุกสนานและความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานีกล่าวว่าจังหวัดอุดรธานีเกษตรกรทำนาเป็นอาชีพหลัก โดยเฉพาะมีการทำนาแบบดั้งเดิมเป็นหลัก โดยปัจจุบันการทำนา มีการใช้ต้นทุนที่มากขึ้นเนื่องจากมีการจ้างแรงงาน การใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เกษตรกรจึงประสบปัญหาการขาดทุนในการทำนาโดยจังหวัดอุดรธานีมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 160,587 ครัวเรือน พื้นที่ปลูกข้าวทั้งจังหวัด 2,010,630 ไร่ ประกอบด้วย ข้าวเหนียว 1,622,506 ไร่ ข้าวเจ้า 388,124 ไร่ นาดำ 1,300,450 ไร่ นาหว่าน 710,180 ไร่ โดยข้าวเหนียวส่วนใหญ่เป็นพันธ์ ก.ข. 6 และข้าวเจ้าเป็นข้าวหอมมะลิ

ทั้งนี้ ในปัจจุบันการทำนามีการใช้ต้นทุนที่มากขึ้น เนื่องจากมีการจ้างแรงงาน การใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีมากขึ้น ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุนในการทำนา สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จึงจัดทำโครงการ "น้ำเต็มนาผู้ว่าพาดำ นำชุมชนพอเพียง เลี้ยงชีวิตสู้ COVID-19" ขึ้น เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการลงแขกดำนาให้คงอยู่ตลอดไป ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต และการเพิ่มผลผลิต ในการทำนาของเกษตรกร สร้างความสามัคคีปรองดอง ให้เกิดขึ้นในชุมชนและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องเกษตรกรภาคเอกชน และราชการ จึงอยากเห็น พี่น้องเกษตรกรมีการสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการลงแขกดำนาอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ