THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

27 สิงหาคม 2563 : 21:06 น.

ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม นำชาวบ้านร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีพลิกฟื้นสวนปาล์มรกร้าง 5 ปี มาทำ “โคกหนองนาโมเดล”

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้นำชุมชน ครัวเรือนขยายผล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารอบต.วัดประดู่ และปลัดอบต.บางแก้ว นำคณะนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 70 คนเข้าร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ณ แปลงต้นแบบ ม.5 ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา ของนางนีรนุช ศิริธนะ ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2563

ทั้งนี้ พื้นที่อำเภออัมพวา ส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวน มีการทำนาในเขตพื้นที่ตำบลวัดประดู่และตำบลแพรกหนามแดง จากสถานการณ์โควิด 19 ไม่ได้รับผลกระทบเท่าใดนักเนื่องจากชาวบ้านได้มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว แต่ในภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจยังมีความชะงักงันอยู่ นางนีรนุช ศิริธนะหนึ่งในผู้นำ 5 คนที่ได้ไปเข้ารับการอบรมในการเป็นต้นแบบเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่รูปแบบประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ปัจจุบันเป็นผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ปี 2563 จังหวัดสมุทรสงคราม มีอาชีพทำนา ทำสวน มีที่ดินสวนปาล์มรกร้างมรดกของครอบครัว อยู่แปลงหนึ่งจึงมีแนวคิดจะให้ชาวบ้านมาร่วมพลิกฟื้นสร้างรายได้ให้กับคนชุมชน โดยการนำตามหลักทฤษฏีใหม่รูปแบบประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

สำหรับ กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การปลูกข้าวแบบโยนกล้า การปล่อยปลาในนาข้าว การปลูกป่า 5 ระดับ การทำหลุมพอเพียง และการปลูกแฝก นอกจากนี้ ในการดำเนินกิจกรรมเมื่อ 2 วันก่อนได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ เกษตรทฤษฏีใหม่รูปแบบประยุกต์ สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยอาจารย์ต่อวงศ์ ปุ้ยพันธวงศ์ ผู้ประสานของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และเรียนรู้เรื่อง “การทำน้ำหมักอินทรีย์ชีวภาพจากสมุนไพร 7 รส” และ “การทำปุ๋ยหมักแห้งอินทรีย์ชีวภาพ” “การทำนา” “การปลูกข้าวแซมในสวน” “การเพาะกล้าข้าว” คันนาทองคำ จากพื้นที่สวนปาล์มรกร้างมาทำ โคกหนองนา เป็นแปลงต้นแบบของอำเภออัมพวา ให้ชุมชนช่วยกันดูแลรักษาและแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันและเป็นแหล่งเรียนรู้ขยายผลให้กับประชาชน เพื่อเป็นการลดรายจ่าย สร้างรายได้ และนำไปสู่การบริหารจัดการชุมชนอย่างเข้มแข็งยั่งยืนต่อไป

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ