THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

31 สิงหาคม 2563 : 17:29 น.

ขอนแก่น-โรงเรียนดังขอนแก่นขานรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเปิดเวทีให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ตามสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับฟังทุกปัญหานำไปสู่การแก้ไขที่ตรงจุดลบภาพเด็กพูดผู้ใหญ่ไม่ฟัง

เมื่อวันที่ 31 ส.ค.ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เขตเทศบาลนครขอนแก่น ได้มีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 รวมกว่า 200 คน รวมตัวกันเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเวทีเพื่อสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยได้จัดกิจกรรมขึ้น เพื่อให้นักเรียนในแต่ละห้องเรียนและทุกระดับชั้นได้ใช้เวทีดังกล่าวแสดงออกถึงสิทธิและเสรีภาพ รวมทั้งการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ และนำเสนอข้อเรียกร้องต่างๆ ตามสิทธิ์และหน้าที่ของการเป็นพลเมือง โดยมี คณะครูติดตามการจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 ชม. ด้วยการเปิดพื้นที่ได้แสดงออกถึงสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของตนเองในฐานะนักเรียนและพลเมืองของไทย ตามรอบประชาธิปไตย ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ได้ร่วมแสดงออกผ่านผลงานทางศิลปะ ทั้งในรูปแบบของภาพวาด หนังสั้น เพลงที่แต่งขึ้นจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้งการหมุนเวียนสับเปลี่ยนการขึ้นเวทีปราศรัย เพื่อแสดงความคิดเห็นในด้านต่างๆ โดยเฉพาะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปัจจุบัน โดยมี คณะครูคอยกำกับติดตามและจดบันทึกข้อเรียกร้องต่างๆ เพื่อนำไปสู่ที่ประชุมตามระเบียบของโรงเรียน

นายสัญญา มัครินทร์ อาจารย์ประจำโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เปิดเผยว่า เวทีสิทธิและเสรีภาพที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 จากที่กำหนดไว้ทั้งหมด 8 ครั้งในปีการศึกษานี้ เน้นหนักในเรื่องการให้ความสำคัญในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพ ของการเป็นพลเมือง รวมไปถึงสิทธิของตนเองภายใต้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ที่ไม่ก้าวล่วงหรือออกนอกกรอบ เนื่องจากการจัดเวทีเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนนั้นได้แสดงออกถึงตามสิทธิของการเป็นพลเมืองไทย โดยไม่ยุ่งเกี่ยวหรือไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใด หรือการกระทำใดๆ ที่กำลังเกิดขึ้น แม้ว่าเวทีวันนี้จะมีการพูดถึงเรื่องการเมืองและเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น แต่นักเรียนทุกคนก็แสดงออกในขอบเขต และอยู่ในกรอบที่กำหนด

“การเปิดเวทีสิทธิและเสรีภาพของโรงเรียนมีการนำเสนอจากความต้องการของนักเรียนที่สะท้อนกลับมาถึงผู้ใหญ่ ทั้งในเรื่องของเวลาเรียน การแต่งกาย ทรงผม หรือข้อเสนอแนะต่างๆ นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถใช้เวทีแห่งนี้สื่อถึงในเรื่องต่างๆได้อย่างเต็มที่ คณะครูก็จะมีการจดบันทึกข้อเรียกร้องต่างๆ เพื่อนำไปสู่การหารือร่วมกันในระดับคณะกรรมการ ถึงความต้องการและข้อเรียกร้องของนักเรียน ซึ่งแกนนำที่หมุนเวียนสับเปลี่ยนการขึ้นปราศรัยจะมีข้อเสนอแนะและข้อเรียกร้องที่แตกต่างกันไป ทั้งเรื่องใกล้ตัว เรื่องที่เป็นสถานการณ์ในปัจจุบันทั้งหมดได้ถูกนำมาถ่ายทอดและแสดงออกผ่านกิจกรรมที่เด็กทุกคนได้ทำร่วมกัน”นายสัญญา กล่าว

สำหรับ เวทีครั้งสุดท้าย คือเวทีที่ 8 กำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือน ต.ค.ช่วงปิดภาคเรียน จะเป็นการสรุปรวมข้อเรียกร้องและข้อคิดเห็นในด้านต่างๆที่นักเรียน ได้แสดงออกตามสิทธิและเสรีภาพ ตลอดทั้งภาคเรียนที่ผ่านมา ทั้งหมดจะถูกนำมาเป็นบทสรุปที่สำคัญเพื่อให้เกิดการถอดบทเรียนร่วมกันว่าสิทธิและเสรีภาพของตนเองนั้นมีสิ่งใด และมีอะไรบ้าง เพราะทุกเวทีที่จัดขึ้นมีการพูดถึงสิทธิที่คนไทยทุกคนจะได้รับ รวมทั้งการแสดงออกตามกรอบของกฎหมาย เพื่อนำเสนอไปยังคณะผู้บริหารต่อไป

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ