THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

22 กันยายน 2563 : 16:40 น.

กรมการพัฒนาชุมชนจับมือ “สกพอ.-ม.บูรพา” ร่วมขับเคลื่อน “โครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบ” พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ EEC ปั้นบัณฑิตจบใหม่ใช้ความรู้ร่วมพัฒนาบ้านเกิด มุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 22 ก.ย.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และ ผศ.ณยศ คุรุกิจโกศล ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ม.บูรพา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ “โครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบ” ระหว่างกัน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) ร่วมกันสนับสนุนงานทางวิชาการ และดำเนินการฝึกอบรมบัณฑิตศึกษาให้มีทักษะสามารถทำงานสร้างความร่วมมือในพื้นที่ ตลอดจนสนับสนุนการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลและข้อเสนอความต้องการของชุมชน ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

นายสุทธิพงษ์ ล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และม.บูรพา ดำเนินงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของบัณฑิตจบใหม่ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน อีกทั้งเป็นโครงการที่ช่วยให้บัณฑิตจบใหม่ ซึ่งเป็นคนพื้นที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการพัฒนาถิ่นกำเนิด เป็นกลไกสำคัญหรือเรียกนัยหนึ่งว่าเป็นโซ่ข้อกลางที่จะช่วยสื่อสารสร้างการรับรู้นโยบายการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไปสู่ประชาชนในระดับพื้นที่ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่และจัดทำข้อเสนอเพื่อการพัฒนาเสนอให้ สกพอ.นำไปใช้ประกอบการกำหนดแนวทางการพัฒนาและสนับสนุนชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

“กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมให้การสนับสนุนโครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบ โดยการฝึกอบรมบัณฑิตอาสาที่ผ่านการคัดเลือกของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทั้ง 3 จังหวัด ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานในพื้นที่ และให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ กำกับดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของบัณฑิตอาสาในการปฏิบัติงานโดยมีพัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบลเป็นพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา สนับสนุนข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนแก่บัณฑิตอาสา ให้ความร่วมมือกับ สกพอ. และมหาวิทยาลัยบูรพาในการขับเคลื่อนโครงการในภาพรวมตามกรอบความร่วมมือ ที่ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้” อธิบดี พช.กล่าว

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กล่าวถึงที่มาของโครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบว่า ภาครัฐมีนโยบายมุ่งเน้นการขยายการลงทุนสู่พื้นที่และชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ดังนั้นจึงได้ผลักดันโครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบ เพื่อให้บัณฑิตใหม่ ได้มีโอกาสทำงานในพื้นที่อย่างเต็มความสามารถ เป็นกลไกในการสำรวจผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กระจายความรู้ด้วยวิทยาการที่ทันสมัย ตลอดจนร่วมวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสู่การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ที่ดีและยั่งยืน ดังนั้น บัณฑิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จึงถือเป็นบุคลากรต้นแบบของคนทั้งประเทศ ในพื้นที่ต้นแบบ ซึ่งหากการดำเนินการตามโครงการนี้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี จะนำไปสู่การขยายผลไปในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศต่อไป

ด้านผศ.ณยศ คุรุกิจโกศล ผู้รักษาการแทนรองอธิบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ม.บูรพา กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าพื้นที่ EEC จะมีการสร้างกลไก กระบวนการ ที่นำคุณภาพชีวิตที่ดีมาสู่ประชาชน ดังนั้น บัณฑิตของม.บูรพา ที่เข้าร่วมโครงการนี้ จึงมีภารกิจสำคัญในบทบาทของฝ่ายพัฒนา ต้องลงพื้นที่ไปรับฟัง เก็บข้อมูลทุกมิติ เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นกลับมาวิเคราะห์ ประมวลผล และบูรณาการสังเคราะห์สู่การพัฒนาสังคม ชุมชน

อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือของ 3 ฝ่ายในวันนี้ จึงเป็นนิมิตหมายอันดีอย่างยิ่ง โดยจะเห็นได้จาก กรมการพัฒนาชุมชน ที่มีภารกิจดูแล พัฒนาคุณภาพชีวิตใกล้ชิดพื้นที่โดยตรง ซึ่งโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC มีความมุ่งมั่นขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องในการประสานนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกร่วมกับทุกฝ่าย ในส่วนของมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะร่วมผลักดันในเชิงวิชาการด้วยการนำเทคนิควิธี องค์ความรู้ วิทยาการปรับประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง โดยผ่านบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นกลไกหลัก เพื่อนำมาซึ่งความผาสุก ยั่งยืนของประเทศไทยต่อไป

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ